Åtgärder och handlingsplan

När energikartläggningen är klar med policy och mål är det dags att prioritera åtgärder och ta fram en handlingsplan. Genom att jämföra åtgärder utifrån flera faktorer har ni möjlighet att ta välgrundade beslut. Åtgärderna läggs sedan in i en handlingsplan för de närmaste två åren.

Prioritera åtgärder

Beroende på vilken verksamhet ni bedriver kommer vad som styr prioriteringsordning att se olika ut. Faktorer som påverkar kan vara budget, personalresurser, lönsamhetskrav eller krav som ställs i lagar och förordningar.

Var noga med att dokumentera genom hela prioriteringsarbetet.

Ni kan behöva ha tillgång till information om de bortprioriterade åtgärderna om förutsättningarna ändras.

Frågor som kan vara till hjälp vid prioriteringsarbetet:

  • Hur stor blir energieffektiviseringen?

  • Uppfyller åtgärden policyn och målen ni satt upp?

  • Är det tillräckligt lönsamt?

  • Ger det andra positiva mervärden som kan vara värda att ta hänsyn till?

  • Krävs stora förändringar som till exempel förändrade driftsätt, ombyggnation eller nya arbetssätt?

  • Påverkar det andra system?

  • Finns det tekniska krav som måste lösas?                  

Beräkna lönsamhet

I vissa fall kan det krävas en mer noggrann beräkning av varje åtgärds lönsamhet. En effektivisering kan innebära ökad ekonomisk vinst, men också ökade kostnader för till exempel underhåll. Det är alltså viktigt att få med alla effekter, både positiva och negativa, för att utvärdera den totala nyttan.

Det finns flera olika kalkylmetoder som kan vara lämpliga att använda. I rapporten Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder finns en genomgång av flera kalkylmetoder.

Rapport Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

För att få en uppfattning om vad som kan påverka kalkylerna kan det vara bra att komplettera med en känslighetsanalys. Där kan ni se hur mycket lönsamheten påverkas av olika antaganden.

I vårt LCC-verktyget finns en inbyggd känslighetsanalys som utgår från kalkylränta.

LCC-verktyg, excel

Ta fram en handlingsplan        

När åtgärderna är prioriterade är det dags att ta fram en handlingsplan. För varje åtgärd anges beräknad lönsamhet, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och hur det följs upp.

En handlingsplan är ett levande dokument. Under arbetet med att energieffektivisera verksamheten förändras förutsättningarna. Beslut kanske ändras eller det finns finansiellt stöd som förändrar möjligheten att göra en större investering.

+

Mervärde av energieffektivisering

När ni fattar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras är det bra att ta hänsyn till alla vinster som energieffektivisering kan ge. Det är till exempel relativt enkelt att ta med kostnader för underhåll i beräkningen.

En del mervärden är svårare att värdera, som förbättrad arbetsmiljö och stärkt varumärke. Det är ändå bra att ta med i beslutsunderlaget för att få en helhetsbild av vilket resultat en åtgärd kan ge.

Här är några exempel på hur ni kan mäta eller utvärdera några vanliga mervärden inom industrin.

Typ av mervärde

Mäts eller värderas genom

Ökad produktion / produktivitet kWh/ton, produkt, mätning tillverkad produkt
Färre produktionsstopp Veta kostnaden för produktionsstopp, referenskostnad
Förbättrad produktkvalitet Minskade materialkostnader tack vare minskad kassation, färre klagomål och returer
Minskat farligt avfall Kostnad för bortskaffande
Förbättrad arbetsmiljö Mindre sjukfrånvaro, ökad produktivitet, mantimmar/producerad enhet
Minskade utsläpp Pris på utsläppsrätter