Energipolicy och energimål

En policy fungerar som en ledstjärna i arbetet med att effektivisera företagets energianvändning. Målen konkretiserar arbetet och gör det enklare att komma i gång samt följa upp arbetet.

Energipolicy

Policyn beskriver kortfattat ambitionsnivån med energiarbetet. Den ska vara relevant och anpassad efter verksamheten.

Enligt en standard för energiledningssystem förbinder sig företaget genom sin energipolicy till att:

  • kontinuerligt effektivisera energianvändningen

  • säkerställa att nödvändiga resurser finns

  • följa upp energimålen

  • följa lagar och till exempel branschkrav

  • investera i energieffektiva produkter och tjänster.

Genom att säkerställa att kraven uppfylls kan företaget sedan certifiera sig. Men en policy är också till för det interna arbetet och bör skrivas så att alla kan förstå den och ta till sig innehållet. Ha en rimlig ambitionsnivå som ert företag klarar av att leva upp till.

Energipolicy

Energimål

Målen ni sätter ska vara beslutade av ledningen, väl anpassade till verksamheten och tydligt kommunicerade. Sätt både övergripande mål som gäller för hela verksamheten och mer specifika för utvalda processer eller delar av verksamheten. De kan vara både kort- och långsiktiga.

Om möjligt gör målen mätbara så att de blir lättare att följa upp. Med utmanande och attraktiva mål kan hela organisationen få ett ökat intresse och större engagemang.

Energimål

+

Vilka bör delta i arbetet med att fram en energipolicy?

Det beror förstås på hur stort företaget är och vilken sorts verksamhet som bedrivs. Men det underlättar om olika verksamhetsområden är representerade, som till exempel produktion och fastighet.

Finns det någon som har ansvar för miljöfrågor är det en lämplig kompetens att ha med i arbetet samt någon som har befogenhet att fatta beslut om investeringar.

+

Hur ofta ska en energipolicy uppdateras?

Det är viktigt att policyn inte bara blir liggande utan att den hålls levande av en ansvarig.

Ni kan till exempel skapa ett mål som innebär är att gå igenom och uppdatera energipolicyn för att få ett kontinuerligt förbättringsarbete.

+

När ska målen uppdateras?

Det finns inte något rätt svar på det. Men följ helst upp och revidera målen regelbundet. På det sätt får ni en värdemätare på om ni är på rätt väg. Ändra aktiviteterna, tiden när det ska vara klart eller annat som förändrats på vägen.

Kom ihåg att ha tydliga mätpunkter eller nyckeltal som gör det enkelt att avgöra om ni är på rätt väg.