Genomför och finansiera åtgärder

En del av åtgärderna som finns i handlingsplanen kanske kräver investeringar, andra inte. Åtgärder som är investeringsfria medför oftast ändå en kostnad som till exempel tid för arbetet. Med en bra plan blir det lättare att genomföra åtgärderna i rätt ordning för att nå målen, oavsett om de medför kostnader eller inte.

Finansiering av investeringar

Det kan vara svårt att få plats med nya investeringar i en redan stram budget. Därför är det viktigt att hela tiden ha med vad energieffektiviseringen ger i lägre kostnader och ökad lönsamhet. Kapital som frigörs genom åtgärderna kan sedan återinvesteras i fortsatta åtgärder eller i andra delar av verksamheten.

Det är också viktigt att se om åtgärden ger effekt på systemnivå eller om det är en enkel investering som att byta till energieffektiva armaturer.

För att ha kontroll på en mer omfattande investering kan det vara lämpligt att ta följande steg:

  • ta fram en detaljerad projektplan
  • hitta lämplig utrustning och bra leverantörer
  • vid behov ta fram en betalningsplan
  • vid behov ta fram nya rutiner och utbilda personal.

Andra sätt att finansiera åtgärder är till exempel att sätta ihop åtgärder i ett åtgärdspaket. På det sättet går det att få igenom åtgärder som i sig själva inte hade varit lönsamma.

Ett annat sätt är att införa en rullande investeringspott där en del av vinsten från tidigare åtgärder investeras i fortsatta åtgärder.

Åtgärder som inte kräver investering i kapital

Det kan upplevas som att åtgärder som inte kräver kapital är enklare att genomföra. Det krävs dock arbetstid för de som ska genomföra åtgärderna eller ändra rutinerna. Men många insatser av det här slaget kräver liten arbetsinsats och leder till stor effektivisering. Därför är de viktiga att ha koll på.

Ta hjälp av leverantör och konsulter

Du kan anlita en leverantör av utrustning eller av energitjänster för att få hjälp med att energieffektivisera.

Ibland behövs det expertkunskap och annan erfarenhet inom energiområdet som kanske inte finns inom företaget.

Här är en checklista när du ska anlita en konsult:

  • specificera noga aktiviteter och slutresultat och ansvarsfördelning
  • ställ krav på mätbara mål och en tydlig tidsplan
  • begär referenser på tidigare utförda uppdrag
  • kom överens om hur uppföljning och avstämning ska gå till
  • bestäm hur fakturering ska gå till och om det är löpande eller fast pris
  • ta gärna in offerter från flera konsulter.

Mer information

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

EEF, Energieffektiviseringsföretagen – intresseorganisation för att energieffektivisera Sverige

Energieffektivisering i företag - broschyr med exempel på åtgärder