Uppföljning

För att kunna mäta resultatet av åtgärderna behövs det kontinuerlig uppföljning. Vad som kan och ska mätas varierar för olika verksamheter och företag. 

Oavsett hur ni väljer att mäta era framgångar är det viktigt att ni följer upp. Uppföljning ger bland annat vägledning om det krävs mer åtgärder, justering av nivåer eller när det är dags att ta nästa steg.

Uppföljning av:

+

Energianvändning

Sammanställ regelbundet hur mycket energi som köpts in och dela upp på olika kostnadsställen. Använd med fördel samma uppdelning som i energikartläggningen.

Mycket av den statistik som ni behöver går att få direkt från leverantörerna.

Elnätsägare kan oftast lämna ut statistik om elanvändningen ner till timnivå, antingen direkt via sin webbplats eller genom personlig kontakt.

För fjärrvärme och olja kan det vara tillräckligt att läsa av månadsvisa fakturor och lägga in dessa siffror i uppföljningen.

Se över var ni har energimätare och om de behöver kompletteras för att bättre kunna följa upp energiarbetet och kunna övervaka processerna i den detaljnivå som behövs för att det ska bli effektivt. 

Till exempel finns mätare med trådlös kommunikation, så att du slipper kabeldragning. Mätarna kan kopplas upp till ett överordnat system vilket gör att energianvändningen kan följas upp och analyseras löpande. 

Om ni genomfört en installation eller förändring kan det vara lämpligt att följa upp ofta, varje vecka till att börja med. Är energianvändningen låg kan det räcka med att följa upp varje månad.

 

+

Genomförda åtgärder

Hur vet ni om åtgärderna har gett det resultat som ni önskar. Genom att följa upp förstås. Beroende på vilka åtgärder som har vidtagits blir uppföljningen olika. Vad är det som ska mätas.

Frågor ni kan ställa är:

  • Har det gett det resultat ni önskat?
  • Om inte, vad kan det bero på?
  • Har förutsättningarna ändrats sedan åtgärden genomfördes?
  • Behöver något finjusteras?
  • Vad är nästa steg? 

Om ni genomfört en installation eller förändring kan det vara lämpligt att följa upp ofta, varje vecka till att börja med.

Är energianvändningen låg kan det räcka med att följa upp varje månad.

+

Arbetssätt och organisation

Många organisationer jobbar med ständiga förbättringar. Det här kan vara en del i det förbättringsarbetet.

Exempel på frågor att följa upp är:

  • Behöver vi se över energikartläggningen?
  • Följer vi rutinerna vi har tagit fram?
  • Behöver vi förändra något i vårt arbetssätt?
  • Har involverad personal rätt kompetens och befogenheter?
  • Använder vi rätt metoder och verktyg?

Hittar ni avvikelser är det viktigt att dokumentera för att ta vidare och lösa problemet eller hitta möjlighet till förbättringar.

+

Energinyckeltal

Många företag arbetar med olika typer av nyckeltal, oftast finansiella, för exempelvis likviditet, soliditet och avkastning. Det är även bra att komplettera med energinyckeltal.

Exempel på nyckeltal kan vara kWh/omsättning, kWh/drifttimme eller år, kWh/person eller arbetstimme eller andel fossila bränslen.

Se till att det finns rutiner för hur och när uppföljning ska ske.

Mall för uppföljning av nyckeltal och energianvändning

Kommunicera och fira framgångar

Kom ihåg att fira när ni har genomfört en åtgärd och när ni har nått ett mål. Det ger återkoppling till de som har gjort arbetet att det är uppskattat.