Elbusspremie

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Satsningen sträcker sig fram till 2023. Den 21 december 2017 ändrades förordningen för premien vilket gör att fler kan ansöka om den. I den budget för 2019 som antagits av riksdagen är budgeten för elbusspremien sänkt från 100 till 80 miljoner konor per år.

Buss

Syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Sedan 2016 har regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner kunnat söka en premie för införskaffande av elektriskt drivna bussar. Den 21 december 2017 ändrades förordningen på ett antal punkter vilket gör att fler aktörer nu kan ansöka om premien.

Den nya förordningen började gälla den 1 februari 2018 och från detta datum öppnar även möjligheten att ansöka.

Från och med 1 februari 2018 gäller följande förändringar:

 • Trafikföretag som bedriver kollektivtrafik med buss kan även söka elbusspremien. Trafiken kan antingen bedrivas i avtalsupphandlad trafik, i kommersiell busstrafik eller i beställningstrafik.
  I den tidigare förordningen kunde enbart regionala kollektivtrafikmyndigheter och vissa kommuner söka elbusspremien.

 • Storleken på elbusspremien beräknas på merkostnaden av elbussen istället för storleken. Premien utgör nu 20 procent av bussens inköpspris, dock maximalt 100 procent av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara dieselbuss. Det innebär att om en elbuss kostar 6 miljon kronor utgör premien 1,2 miljon kronor. Om närmast jämförbara buss med förbränningsmotor kostar 5 miljon kronor begränsas premien till 1 miljon kronor. Om ett företag söker premien träder EU:s statsstödsregler in. Läs mer om den i vägledningen.
  I den tidigare förordningen var premiens storlek baserad på bussens storlek, det vill säga ju större buss desto större bidrag.
 • Ansökan om elbusspremie kan göras innan bussarna beställs. Det innebär att sökanden vet om de blir beviljad elbusspremien i förväg.
  I den tidigare förordningen var det krav på att redovisa bussarnas registreringsnummer i samband med ansökan. Det innebar att sökanden inte visste om de hade blivit beviljade bidrag förrän bussarna anlänt.

 • Även mindre bussar från 15 passagerare och uppåt är berättigade till premien.
  I den tidigare förordningen var bussen tvungen att vara registrerad för minst 31 passagerare.
 • Bränslecellsbussar är bidragsberättigade.
  I den tidigare förordningen uppfyllde inte bränslecellsbussarna villkoren för att bli beviljade bidrag.

Förordning om elbusspremie

Premien regleras i förordning 2016:836 om elbusspremie. Förordningen trädde i kraft den 26 juli 2016 och reviderades den 21 december 2017. Läs mer om revideringarna i Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie - SFS 2017:1231. Förordningen kompletteras av en föreskrift för elbusspremien.

I den budget för 2019 som antagits av riksdagen är budgeten för elbusspremien sänkt från 100 till 80 miljoner konor per år. Satsningen pågår fram till 2023.

Vem kan söka elbusspremien?

Elbusspremien riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, till kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik samt till trafikföretag som bedriver kollektivtrafik.

Elbusspremien kommer att stimulera en ökning av antalet elbussar som trafikeras i regional och lokal kollektivtrafik.

Vilka bussar omfattas?

Premien kan betalas ut till elbussar, laddhybrider och trådbussar med en transportkapacitet på mer än 14 passagerare. En elbusspremie kan betalas ut till bussar som beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik.

Hur mycket stöd kan man få?

Eftersom en elbuss är dyrare att anskaffa jämfört med en buss med förbränningsmotor ska elbusspremien täcka en del av merkostanden för elbussen. Elbusspremien får inte kombineras med andra former av statliga bidrag för förvärv av elbussar.

Premiens storlek utgörs 20 procent av bussens inköpspris, dock maximalt en miljon kronor per buss. Laddhybrider erhåller halv premie och övriga elbussar en hel premie.

När betalas pengar ut?

Ansökan för premie inom den reviderade förordningen öppnar den 1 februari 2018. För att en utbetalning av en elbusspremie ska ske krävs att sökanden skickar in dokumentation till Energimyndigheten som styrker att:

 • bussen är en elbuss
 • bussen har beställts efter den 31 december 2015 för att användas inom avtal för allmän trafik, och
 • om det är en buss i utsläppsklass "laddhybrid", att bussen uppfyller kravet att den ska köras på minst 60 procent el.

Medel betalas ut i turordning efter det datum som ansökan har kommit in till Energimyndigheten.

Fakta 

Om elbussar

Elbussar som är berättigade till elbusspremien är bussar som drivs helt av el, där laddning från elnätet kan ske vid depå, på laddplats vid ändhållplats eller under färd. Trådbussar, slide-inbussar och bränslecellsbussar är också berättigade till premien liksom laddhybridbussar.

Om busstrafik Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss. Det finns cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik på de svenska vägarna. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län och kollektivtrafiken regleras av 350 avtal mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommun- och landstingsägda bolag som kör trafik, men den stora majoriteten handlas upp i offentliga upphandlingar.