Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Det kan vara bra att först testa vilket utgångsläge ditt företag har för ett fortsatt energiarbete. Med en självdiagnos kan du få reda på företagets nuläge och få en bild av möjliga utvecklingsområden.

Energimyndigheten har två olika verktyg för självdiagnos:

Ett verktyg heter "Självdiagnos för systematiskt energiarbete" och finns på Energimyndighetens webbsida för energiledning i företag, under fliken Dokument.

Energiledning i företag

Den andra mallen kallas "Företagens energitrappa" och är ett självskattningsverktyg som ska ge företag en utgångspunkt i arbetet mot ett mer strukturerat och systematiskt energiarbete. 

Självskattningen visar var du ska börja läsa Företagens energitrappa.

Självskattningsverktyg för företag (excel)

Läs vidare

Här finns information om de olika stegen i ditt energiarbete.

Företagens energitrappa (pdf)

Här hittar du checklistor till respektive steg.

Utdrag ur Företagets energitrappa – checklistor till respektive steg (pdf)

I broschyren Energitrappa för små företag finns information om hur företag kan arbeta strukturerat och systematiskt med energifrågor i sin verksamhet. 

Energitrappa för små företag (pdf)

Tips!

För att löpande kunna följa hur det går i ditt arbete kan du även göra testet flera gånger.