Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Här hittar exempel på hur energimål och en energipolicy kan se ut.

Kortare energipolicy

 • På företaget tillverkar vi produkter på ett effektivt sätt och hushåller med råvaror, energi och andra naturresurser
 • Den kunskap som vi tillför innebär att våra kunders produkter blir mer miljöanpassade.
 • Vi arbetar systematiskt, målstyrt och förebyggande för att ständigt förbättra vår energiprestanda.
 • Vid inköp beaktas energieffektivisering.
 • Energiarbetet kännetecknas av kunnande, förståelse och delaktighet hos alla medarbetare där efterlevnad av lagar och förordningar utgör en naturlig del.  

Längre energipolicy

Inom vårt företag ska effektiv energianvändning vara genomgående i all verksamhet och forma det dagliga arbetet. Vi ska även främja en övergång till förnybara energikällor samt nyttja möjligheter till energiutbyte med omgivande samhälle där så är möjligt. Dessa ståndpunkter ska innefatta alla led i vår verksamhet – inköp, produktion, transporter etc. Arbetet med energieffektivisering ska ses som en kontinuerlig förbättringsprocess. Vi har följande ambitioner för vårt energieffektiviseringsarbete:

 • Alla medarbetare ska ha nödvändig kompetens och medvetenhet om energieffektivisering.
  Kunskapsutvecklingen ska främjas inom hela verksamheten.
 • Gällande lagstiftning inom energiområdet ska betraktas som ett minimikrav.
 • Våra tillverkningsprocesser ska utvecklas så att de är så energieffektiva som möjligt.
 • Resultat från forskning och utveckling ska beaktas i vårt eget arbete med att energieffektivisera vår verksamhet.
 • När vi väljer leverantör, entreprenör och gör inköp ska vi ta hänsyn till energi. Livscykelkostnader ska beräknas vid inköp av energikrävande utrustning.
 • Vi ska påverka våra leverantörer så att deras verksamhet följer principer som är jämbördiga med vår egen energipolicy.
 • Vi ska ge våra anställda de resurser och kunskaper som behövs för att uppfylla kraven i denna policy.
 • Vi ska varje år fastställa minst fem energimål som ska följas upp två gånger per år.
 • Policyn ska undertecknas av företagets ledning.

Energimål

Övergripande mål

 • Fram till 2025 ska företagets energianvändning (kWh/ton) minska med 20 procent med 2015 som basår.

Detaljerade mål

 • Under 2020 ska energianvändning i värmningsugnen minska med 25 procent(kWh/ton) med 2019 som basår.

SMARTa mål

Målen som tas fram bör vara SMARTa:

 • Specifika – målet ska säga exakt vad du vill uppnå och fördelarna du får på köpet.
 • Mätbara – så att du vet när du uppfyllt målet och på ett enkelt sätt kan följa upp det.
 • Accepterade – är målet förståeligt, meningsfullt, relevant och angeläget?
 • Realistiska – Finns förutsättningar att nå målet?
 • Tidsatta – Ha en tidsperiod som underlättar planeringen.