Så undersöker du förutsättningarna

Innan du bestämmer dig för om du vill installera solceller behöver du undersöka vilka förutsättningar ditt hus har. Här får du tips på vad som kan vara bra att kolla upp innan du tar ett beslut.

Om du vill ha råd och hjälp innan du bestämmer dig kan du vända till din kommunala energi- och klimatrådgivare.

 • Har mitt hus bra förutsättningar för solceller?

  • Skuggning. Solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre. Små skuggor kan eventuellt hanteras genom rätt utformad anläggning, men det bästa är ett skuggfritt läge.
  • Instrålning. Om en lokal solkarta finns där du bor kan den användas för att se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak.
  • Takriktning. Solceller som placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion.
  • Taklutning. Oftast är det bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Installationen blir då enkel och kostnadseffektiv. Om du har ett platt tak lutas solcellerna upp lite med hjälp av en ställning.
  • Takets hållfasthet. Takets hållfasthet är sällan ett problem när det gäller småhus i Sverige. Husen är byggda för att klara stora snö- och vindlaster.
  • Behöver ditt tak läggas om? I så fall är det ett bra tillfälle att skaffa solceller samtidigt.

Skuggning

Finns det träd, en flaggstång eller en skorsten i närheten av där du planerar din solcellsanläggning? Skuggor kan ha stor påverkan på produktionen och bör undvikas så långt det är möjligt. Även delvis skuggning av anläggningen påverkar produktionen. Ibland går det att anpassa installationen för att hantera skuggning, men det kan medföra en mer komplicerad och därmed dyrare installation.


Instrålning

Solceller omvandlar energin i solinstrålningen till elektrisk energi. Därför kommer dina solceller producera mer el om de träffas av mycket solinstrålning. Hur stor solinstrålningen är varierar mellan olika platser i Sverige. SMHI har en karta som visar den genomsnittliga solinstrålningen i olika delar av landet.

Vill du ha mer exakt information om dina förutsättningar?

Många kommuner erbjuder så kallade solkartor. Där kan du se hur stor instrålning som träffar just ditt tak. På sidan Kom i kontakt med en lokal rådgivare kan du söka på din kommun för att se om de har en solkarta. Kom ihåg att solen skiner olika mycket under olika årstider och olika år. En solcellsanläggning producerar därför inte lika mycket varje månad eller varje år.

Takriktning

Störst årlig produktion får du om solcellerna riktas mot syd, sydost eller sydväst. Om du har ett platt tak är det oftast bra att luta upp solcellerna lite mot söder. Har du ett lutande tak såsom ett sadeltak väljer du att sätta solcellerna på den sida som är bäst lämpad (om du inte vill ha solceller på båda sidor). Från moduler riktade rakt mot öst och väst får du lägre total årsproduktion än för motsvarande anläggning i söderläge. En fördel med en installation i östlig eller västlig riktning är dock att en större del av elen produceras på morgon och kväll då elanvändningen i huset vanligtvis är högre.

Taklutning och taktyp

För att hålla nere kostnaden för solcellssystemet är det oftast bäst att välja en så enkel systemutformning som möjligt. På lutande tak innebär detta att låta solcellerna följa takets lutning. En annan fördel med att låta solcellerna följa byggnadens form är att de då oftast inte kräver något bygglov. Dessutom innebär en högre vinkel är att du kommer producera mer under tidig vår och sen höst. 
Läs mer om bygglov under Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

På platta tak lutas solcellerna normalt upp 10–20 grader längs den sida av byggnaden som är mest vänd mot söder. Genom att luta solcellerna underlättar du för smuts och pollen att spolas bort och för snön att glida av.

Taktyp och taklutning påverkar installationen av solceller. Generellt gäller att enklast installation på småhus är, i fallande ordning, på falsad plåt, trapetsoidformad plåt och tegeltak. Andra taktyper än de kan medföra dyrare installationer eftersom det då krävs specialmonteringar. Brantare taklutning ger även svårare montering. Samtidigt kommer ett brantare tak (upp till ca 40–50 graders lutning) ge en större årlig solelproduktion.

Oftast är en lutning på 30–50 grader optimal utifrån att solcellerna ska producera så mycket el som möjligt under ett år. Om lutningen avviker lite från det optimala påverkar det dock inte produktionen särskilt mycket. Exempelvis ger 10 graders avvikelse en minskning på 1–2 % av årsproduktionen i förhållande till den optimala lutningen.

I bilderna nedan kan du se hur olika lutningar och riktningar påverkar produktionen från en solcellsanläggning.

 

En illustration som visar takriktning och lutning

 

Hur takriktning och taklutning påverkar elproduktion från en solcellsanläggning. Siffran 1 motsvarar bäst läge, siffran 5 motsvarar sämst läge. Taket har enligt figuren tre olika lutningar. a=lutningen på taket är 0 grader, lutningen på solcellerna är dock 45 grader för optimal produktion (kan dock finnas anledning att inte luta dem så mycket), b=lutningen på taket och solcellerna är 10 grader, c=lutningen på taket och solcellerna är 30 grader.


För solcellsanläggningar belägna i norra Sverige där snö oftare förekommer under de delar på året då solcellerna ger mycket el kan dock ett brantare tak eller en annan lutning ha fördelar. Mer information i rapporten Snöpåverkan på solelproduktion.

En annan fördel med en högre vinkel är att du kommer producera mer under tidig vår och sen höst. Vanligtvis är elpriserna lite högre då än under sommaren.

 

Takets hållfasthet

Den extravikt som solcellerna innebär på taket på småhus är sällan ett problem men det kan vara viktigt att säkerställa innan montering. Stora platta takytor (mindre än fem graders lutning) kan vara svagare i konstruktionen. Ett solcellssystem som monteras längs med ett lutande tak väger ca 12–15 kg/m², tak är dimensionerade för att kunna bära 150–350 kg per/m² i form av snö. Stäm dock av med en fackman, såsom företaget som byggt huset eller lagt taket, en konstruktör eller möjligen en snickare, om du är osäker på ditt taks hållfasthet.

Mer information om tak finns att läsa i rapporten Solceller på tak - Möjligheter och fallgropar.

 

Behöver ditt tak läggas om?

Solceller håller länge, oftast minst 25–30 år. Det är bra om taket håller lika länge så du slipper montera ner solcellerna när det är dags att rusta upp taket. Därför passar det bra att investera i solceller när du ändå lägger om ditt tak istället för att lägga dem på ett gammalt. Det finns även solceller som kan ersätta annat takmaterial.
 Läs mer om olika typer av solcellsanläggningar under Lär dig mer om solceller.

Frågor och svar

Finns det tillräckligt mycket solstrålning där jag bor?

Sverige har mindre solinstrålning än länder närmare ekvatorn. Priserna på solcellssystem har dock minskat under flera år vilket betyder att en solcellsanläggning kan vara en god investering även i Sverige. Södra Sverige har ungefär lika mycket solinstrålning som norra Tyskland som hör till de länder i världen som har mest installerade solceller.

Spelar det nån roll att jag bor i ett K-märkt hus?

Normalt behöver du inte bygglov om din anläggning följer husets form. Detta gäller dock inte för byggnader inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig, eller konstnärlig synpunkt. Läs mer om bygglov under Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Omfattas solcellerna av min hemförsäkring?

Många försäkringsbolag inkluderar solcellerna i din hemförsäkring. Du bör dock kolla upp vad som gäller för just ditt försäkringsbolag när du väljer att investera i solceller. Vissa försäkringsbolag kräver en extern besiktning av anläggningen när installationen är färdig.

Solceller passar nog inte för mig, vad kan jag göra istället?

Om du vill bidra specifikt till förnybar elproduktion finns det företag som säljer andelar i exempelvis vindkraft och större solcellsanläggningar. Du kan även anpassa ditt hem och dina inköp till att bli mer energieffektiva, läs mer om energieffektivisering.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera