Stöd som du kan få vid investering

Idag finns det två alternativ för att reducera dina kostnader vid investering i en solcellsanläggning, investeringsstöd och rotavdrag. Här kan du läsa mer om dem. Du som är intresserad av att skaffa ett system för lagring kopplat till din solcellsanläggning kan läsa mer om investeringsstöd för lagring.

Sammanfattning av stöd vid investering

I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av villkor för de stöd du kan söka vid en solcellsinvestering. Efter tabellen kan du läsa mer om de olika stöden och hur du söker dem.

Intäkt Omfattning
Investeringsstöd

Bidrag om 30 % av investeringskostnaden.

Kan ej kombineras med rotavdrag.

Engångsbelopp vid investering.

Rotavdrag

Skattereduktion om cirka 9 % av investeringskostnaden.

Kan ej kombineras med investeringsstöd.

Engångsbelopp vid investering.

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad elenergi

Bidrag om 60 % av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor.

Ska vara ansluten till nätet och kopplad till anläggning för egenproduktion av förnybar el.

Frågor och svar

Investeringsstöd

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Vem kan få investeringsstöd?

Företag, offentliga organisationer och privatpersoner kan söka investeringsstödet. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem men inte fristående anläggningar på till exempel fritidshus. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

Ska jag välja investeringsstöd eller rotavdrag?

Du får inte utnyttja både rotavdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem.

Fördelen med rot är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren, men har varit cirka ett år.

Nackdelen med rot är att det är lägre. Investeringsstödet ger 30 % avdrag av installationskostnaden medan rot endast ger omkring 9 %.

Hur mycket kan jag få i investeringsstöd?

Sedan 1 januari 2018 är stödnivån för privatpersoner 30 % av investeringskostnaden. Kostnaden får då högst vara 37 000 kr/kW installerad effekt, exklusive moms. Maximalt 1,2 miljoner kronor betalas ut i stöd per solcellssystem.

Hur får jag investeringsstöd?

Ansökan görs digitalt eller genom en ansökningsblankett till Länsstyrelsen. Läs mer och ansök under Så ansöker du om investeringsstöd. Ansökan ska ha inkommit innan projektet har påbörjats om sökande är ett företag, eller senast inom sex månader från det att projektet påbörjats om sökanden inte är ett företag.

Rotavdrag

Det finns även möjlighet att använda rotavdrag vid installation av solceller. Du kan dock inte kombinera investeringsstöd och ROT.

Vem kan få rotavdrag?

Endast privatpersoner kan ansöka om ROT vid installation av solceller. ROT och RUT räknas ihop och får sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av reduktionen eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. Observera att ditt hus behöver vara äldre än fem år för att du ska kunna få rotavdrag. Du kan inte få rotavdrag för solceller på taket om du bor i lägenhet. Läs mer om villkoren och arbeten som berättigar för ROT på Skatteverkets webbplats. 

Ska jag välja investeringsstöd eller rotavdrag?

Du får inte utnyttja både rotavdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem.

Fördelen med rot är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren, men har varit cirka ett år.

Nackdelen med rot är att det är lägre. Investeringsstödet ger 30 % avdrag av installationskostnaden medan rot endast ger omkring 9 %.

Hur mycket rotavdrag kan jag få?

ROT-reduktionen är 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden vid installation av en solcellsanläggning varierar mellan olika installationer, men får schablonberäknas som 30 % av den totala investeringskostnaden. Arbetet kan dock utgöra större eller mindre andel av kostnaden än så. Totalt kan du räkna med att ROT-reduktionen för din solcellsanläggning blir cirka 9 % av den totala investeringskostnaden, inklusive arbete, material och moms. ROT och RUT räknas ihop och får sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av reduktionen eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.
Läs mer om villkoren och arbeten som berättigar för ROT på Skatteverkets webbplats.

Hur får jag rotavdrag?

Du som köper ROT-tjänster ansöker inte själv om avdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad el

Energimyndigheten tillhandahåller ett investeringsstöd för installation av lagringssystem. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Stödet kan bara sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Ansökan ska skickas till din länsstyrelse.
Läs mer om investeringsstödet under Koppla batterier till solcellerna.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera