Bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek

Storleken på ditt tak behöver inte vara det enda som avgör hur stor solcellsanläggning du skaffar. Här kan du läsa mer om hur du kan resonera kring storlek på solcellsanläggningen i förhållande till din egen elanvändning. Du kan även läsa mer om gränsvärden i regelverk som kan vara bra att ha koll på.

Du får bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek och utformning

Du får ofta betala mer för elen du köper än du kan få betalt för den solel du säljer från din solcellsanläggning. Det beror bland annat på att du får betala för elöverföringsavgift, moms och energiskatt förutom själva elpriset när du köper el. Läs mer på sidan Egenanvändning.

Det finns dock styrmedel som gör det mer lönsamt att sälja el, men bara till en viss nivå. Motsvarande gäller för flera andra stöd som du kan få för din solcellsanläggning. För att din solcellsanläggning ska bli så ekonomisk som möjligt är det bra att ta hänsyn till de olika gränsvärden som gäller i regelverk och för stöd när du planerar din solcellsanläggning.

Regelverken och gränsvärden finns sammanfattade i tabellen nedan. De flesta solcellsanläggningar på villor uppfyller kraven. Observera att det är tillåtet att överskrida de gränsvärden som presenteras i tabellen men att du i så fall går miste om det aktuella stödet.

Med nuvarande regler är en tumregel som ofta används för småhusägare att välja en solcellsanläggning som producerar nästan lika mycket el som du använde på årsbasis (om det får plats på taket).

Det du som villaägare kan behöva titta lite extra på är markerade i fetstil i tabellen.

Regelverk

Vad handlar det om?

Gränsvärde för att få stödet

Investeringsstöd

Du kan få 30 % av anläggning och installation.

Kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Du får högst 1,2 miljoner kronor i stöd per anläggning.

Skattereduktion

Du får minskad skatt om 60 öre per kWh el du matar in på elnätet.

Du får skattereduktion för som mest samma antal kWh el som du själv köper under året och högst 18 000 kronor per år. Säkringen får vara högst 100 ampere.

Inmatning på elnätet

Du behöver inte betala avgift för att mata in el på elnätet.

Solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW och huvudsäkringen högst 63 ampere. För garanterat avgiftsfri inmatning på nätet: Du får inte mata in mer el på elnätet än du tar ut på ett år om du ska vara garanterad att inmatningen sker kostnadsfritt.

Energiskatt

Du behöver inte betala någon energiskatt på egenproducerad solel.

Detta gäller om solcellsanläggningens effekt är mindre än 255 kW. Om den sammanlagda effekten för flera anläggningar är större än 255 kW blir energiskatten 0,5 öre/kWh.

Momsbefrielse

Du slipper momsregistrera dig och betala moms på 25 % för såld el.

Du får sälja el och andra varor och tjänster för som mest 30 000 kronor per år (exklusive moms).

Inkomstskatt

Du slipper betala inkomstskatt.

Dina inkomster från att sälja el tillsammans med övriga inkomster från din fastighet får som mest vara 40 000 kronor per år.

Bygglov

Du slipper söka bygglov.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

 

Om du vill ha en större eller mindre huvudsäkring än du har idag kan du kontakta en auktoriserad elinstallatör och ditt elnätsföretag för att byta.

Du kan läsa mer om kostnader, intäkter och besparingar under "Vilka stöd och intäkter kan jag få?" och "Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?"

Frågor och svar:

Hur stor är min elanvändning?

Du hittar hur mycket el du använder på din elfaktura eller i vissa fall genom att logga in på elnätsbolagets webbplats. Du kan även läsa av din elmätare direkt. En villa med elvärme (som istället använder fjärrvärme eller värmepump) använder cirka 20 000 kWh per år och en villa utan elvärme använder omkring 5 000 kWh per år, men detta kan variera stort. Du har enligt ellagen rätt att kostnadsfritt begära att få tillgång till timvärden för ditt uttag från ditt elnätsföretag. Med hjälp av detta kan du se när på dygnet du förbrukar el. 

Är det vanligt att huvudsäkringen begränsar solcellsanläggningens storlek?

Det är sällan som säkringen är storleksbegränsande för småhus/villor. Det som framförallt är begränsande är lämplig takyta. Normal säkringsstorlek för småhus är mellan 16 till 20 ampere. Det innebär att en solcellsanläggning upp till 10–15 kilowatt får plats. Det är en förhållandevis stor anläggning för småhus.

Om du har för liten säkring och vill ha en stor solcellsanläggning har du följande alternativ:

  • Säkra upp: Kontakta ditt elnätsbolag och köp till samt installera en högre säkring. Tänk på att den årliga abonnemangskostnaden hos nätbolaget då ökar, vilket kan göra att det blir olönsamt.
  • Effektbegränsning: Tekniska lösningar som begränsar uteffekten från solcellsanläggningen finns numera på marknaden. Dessa kräver dock särskild projektering för att säkerställa en säker funktion.

Ett alternativ för effektbegränsning är att välja en mindre växelriktare så att effekttopparna ut från anläggningen begränsas. Om du är i behov av en kraftig effektbegränsning kan det dock behövas särskild projektering för att säkerställa en säker funktion. Ett annat alternativ är att installera ett batterilager så att en del av den el som annars skulle ha matats ut på elnätet sparas till senare på kvällen och natten. För privatpersoner finns det ett särskilt investeringsstöd till energilagring att söka, läs mer under "Koppla batterier till solcellerna".

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera