Hjälp vid jämförelse av leverantörer och anbud

Innan du bestämmer dig för en leverantör kan det vara bra att jämföra olika leverantörer och olika anbud. Här får du några tips vad du ska tänka på vid jämförelsen.

Jämförelse av leverantörer och offerter

För att få en så bra solcellsinstallation som möjligt är det viktigt att den du köper solcellsanläggningen av och den som utför installationen har god kunskap. Installationen i sig har stor betydelse för hur väl anläggningen fungerar. Se efter vad olika leverantörer erbjuder dig utöver installationen. För att förenkla valet finns ett par tumregler för vad du kan titta på när du väljer leverantör, se nedan.

Genom att begära in flera offerter kan du jämföra priser och villkor för olika företag. Många företag erbjuder även solcellspaket för olika dimensioner på anläggning där samtliga komponenter ingår.

Du kan få en offert antingen via webbtjänst på leverantörs hemsida, eller genom att en installatör besöker den fastighet där du planerar att installera din anläggning. Tänk på att det ibland kostar pengar att få en offert. Flera företag erbjuder dock gratis hembesök.

Att tänka på vid jämförelse av offerter

För att få en överblick över kostnaderna är en bra tumregel att jämföra priset på anläggningen baserat på installerad effekt (kr/kW). Solcellsmodulernas verkningsgrad är av mindre betydelse, eftersom denna redan är "inbakad" i kostnaden per kW. Om du har ont om plats för anläggningen och vill få plats med så hög kapacitet som möjligt på en liten yta kan dock verkningsgraden vara relevant - då är en hög verkningsgrad att föredra.

Titta noga på vilka kostnadsposter som ingår i offerten, och var eventuella extrakostnader kan uppstå.

Ingår montage? Får du hjälp med att ansöka om bygglov och investeringsstöd? Du kan också ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare. Se också till att det framgår hur administration avseende anmälningar etcetera är fördelad mellan dig och leverantören, se mer under Rättigheter och skyldigheter vid installation.

 • Några punkter som kan vara bra att tänka på vid val av leverantör:

  • Elinstallationsarbete får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Kontrollera att din leverantör eller det företag de anlitar för elinstallationsarbetet uppfyller detta krav, och att företaget är registrerat med rätt verksamhetstyp, elproduktionsanläggningar (lågspänning).
   Det gör du genom Elsäkerhetsverket.
  • Kolla referenser för liknande arbeten. Vilken erfarenhet har din leverantör av liknande installationer? Har de goda referenser?
  • Något som inte är ett krav, men en fördel, är om din leverantör har en certifierad solcellsinstallatör som har validerad kunskap och kan hjälpa dig göra en bra dimensionering för just dina behov. Mer information om certifierad solcellsinstallatör.
  • Har företaget F-skattesedel. Kontrollera detta via Skatteverket.

Skriva avtal

Genom att skriva ett avtal med din leverantör kan ni nedteckna vad ni kommit överens om. På Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument kan du hitta mer information om vad som är viktigt att tänka på när du anlitar någon att utföra arbete hemma. Du kan läsa mer om avtal och hitta avtalsmallar på Hallå konsument.

Frågor och svar:

Hur jämför jag solceller och växelriktare från olika offerter?

I de offerter du begärt kan innehåll och modell på växelriktare och solceller skilja sig åt. Nedan ser du vilka minimivärden som utrustningen inte bör underskrida.

För en växelriktare gäller följande:

 • Produktgaranti: Minst 5 år
 • Verkningsgrad: Minst 90 %
 • Livslängd: Cirka 15 år eller mer

För solcellergäller följande:

 • Produktgaranti: Minst 10 år
 • Verkningsgrad: Minst 10 %
 • Produktionsgaranti: Minst 15 år
 • Effektgaranti efter 20 år: 80 % eller mer av märkeffekt
 • Livslängd: Cirka 25 år eller mer

Solcellerna som väljs bör vara certifierade. Det är ett krav att de ska vara CE-märkta för att få säljas i EU. I panelernas produktblad bör det framgå om de är certifierade enligt standarderna IEC 61215 och IEC 61730 tillsammans med namn på certifieringsorgan, exempelvis Tüv Rheinland. För mer information om olika paneler och växelriktare i svenska förhållanden kan du titta på resultaten av de tester Energimyndigheten har utfört.

Hur har priset på solceller och solcellssystem förändrats?

Priset på solcellsmoduler har minskat stort i flera år. Störst minskning skedde mellan år 2008 och år 2013 tack vare minskat pris på moduler på världsmarknaden och en allt större inhemsk marknad, vilket tillät leverantörer att köpa in större mängder solceller. Priset för en standardmodul i Sverige var exempelvis 61 kr/Wp år 2008. År 2013 hade priset minskat till 8,6 kr/Wp. Därefter har prisminskningen planat ut något. En av anledningarna till att priset har stabiliserats är att importtullar till EU infördes på kinesiska solceller 2013. Det har medfört att kinesiska solcellsmoduler inte får säljas under ett specifikt pris. Sen september 2018 är importtullarna avskaffade. 

Även priset för hela solcellssystem har minskat i Sverige, se figur nedan. Anledningen till det är de minskade modulpriserna, prisminskning av resterande komponenter, ökad inhemsk marknad och ökad konkurrens mellan leverantörer.

Prisutveckling för medelpriset exklusive moms av nyckelfärdiga solcellssystem i Sverige. Baserat på svenska installatörers angivna typiska systempriser Källa: IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 2016

Vad är elektromagnetisk kompatibilitet?

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) innebär att utrustning, såväl apparater som fasta installationer, fungerar tillsammans utan att påverka varandra negativt. Exempelvis ska radiomottagningen i ett hus inte hindras av elektromagnetiska signaler från solcellsinstallationen. Vidare ska heller inte växelriktaren påverkas eller skadas av störningar som kommer in via elnätet. Elektromagnetisk kompatibilitet kan ses som ett önskvärt tillstånd – när elektromagnetisk kompatibilitet råder fungerar olika elektriska utrustningar sida vid sida. Detta behöver beaktas vid installation av elmaterielen.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera