Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Här hittar du Energimyndighetens rapporter och broschyrer om energieffektivisering.

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder 2017:11

Stöd för företag som vill ta steget från en energikartläggning till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Guiden vänder sig främst till företag som har liten erfarenhet av att genomföra energieffektiviserande åtgärder eller som saknar särskilda resurser för att arbeta med energieffektivisering.

Energikoll i små och medelstora företag 2017:29

Handfasta tips, verktyg och checklistor som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering.

Stegvist införande av systematiskt energiarbete 2014:11

Vägledning för att långsiktigt effektivisera energianvändningen

Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering – en guide steg för steg 2017:21

Råd och stöd för att ta fram en välfungerande åtgärdsplan för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Guiden beskriver arbetsprocessen från att ha en åtgärdslista från en energikartläggning till att ta fram en åtgärdsplan. I de olika avsnitten får du enkla tips och hänvisningar till fördjupad information och verktyg som kan vara till nytta i arbetet med att ta fram en detaljerad åtgärdsplan.  

Företagets energitrappa 2017:23

Börja på rätt nivå för ett strukturerat arbete. Detta material ska underlätta för dig som driver företag att arbeta med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete med energifrågor. Skriften är uppdelad i fyra steg.  

Energiledningssystem - verktyg för ständig förbättring 2011:36

Erfarenheter av energiledningssystem i sex svenska industriföretag. Energiledning kan beskrivas som ett verktyg för ett företag att kontrollera och styra sin energianvändning på ett systematiskt sätt. Energiledningssystem har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete och därmed minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan.  

Energieffektivisering i företag - en vägledning för bästa teknik 2017:17

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik hos företag. Den visar även exempel på åtgärder för energieffektivisering som rör processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.  

Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie.

Grönt hyresavtal 2017:31

Grönt hyresavtal är en folder med information om och länk till fastighetsbranschens första avtalsmall för minskad energianvändning och miljöpåverkan för lokaler.

Avtalsmallen har ett inbyggt miljötänk som ger dig som fastighetsägare (eller hyresgäst) möjlighet att skapa goda affärer och komma längre i energi- och hållbarhetsarbetet. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar.

Här hittar du fler och mer branschspecifika broschyrer