Tillsatta tjänster

Här anslår vi alla tillsatta tjänster på Energimyndigheten.

Tjänst  Avdelning Dnr Anslås
Handläggare Forskning, innovation och affärsutveckling 2022-16598 2023-02-20
Handläggare Forskning, innovation och affärsutveckling 2022-16597 2023-02-20
Enhetschef Forskning, innovation och affärsutveckling 2022-17083 2023-03-06
Handläggare Klimatavdelningen 2022-17025 2023-03-08
Handläggare Resurseffektivt samhälle 2022-15797 2023-03-14
Handläggare Verksamhetsutveckling och stöd 2022-17036 2023-03-15
Handläggare Systemanalys och statistik 2022-16596 2023-03-20
Handläggare Systemanalys och statistik 2023-1549 2023-03-23

Pröva ett anställningsbeslut

Det finns möjlighet att pröva ett beslut om anställning hos Statens överklagandenämnd.

Det nämnden prövar är myndighetens beslut om anställning, och om den som överklagat är skickligare än den som myndigheten anställt.

För att ett överklagande ska kunna prövas måste det ha inkommit till Energimyndigheten inom tre veckor från det datum tillsättningen anslagits. Myndigheten sänder sedan överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Ett ärende avgörs normalt inom tre månader från att det kommit in till nämnden. När ärendet är avgjort dröjer det en eller några veckor tills det har justerats av ordföranden. Beslutet blir offentligt i samband med att det justeras. Det är alltså först då alla inblandade parter får veta vad beslutet blev.

Ett eventuellt överklagande av beslut skickas till:

Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange tjänstens/beslutets diarienummer (Dnr). Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och uppge tydligt skälen för detta.

Om något är oklart är du välkommen att kontakta HR-enheten, telefon 016-544 20 00.