Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet, här är en del av dem.

 • Affärsutvecklingsstöd

  Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling.

  Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

  Stöd till affärsidéer, test och lansering (energimyndigheten.se)

 • Energilagring

  Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50 pocent av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. 

  Grön teknik (skatteverket.se)

   • Skattereduktion ersätter "energilagerstödet"

    Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning 2016:899 för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut.

    Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.

 • Forsknings- och innovationsprojekt

  Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

  Finansiering av forskning och innovation (energimyndigheten.se)

 • Industriklivet

  Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå Sveriges klimatmål. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

  Industriklivet (energimyndigheten.se)

 • Kommunal energi- och klimatrådgivning

  Kommunal rådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök. Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.

  Kommunal energi- och klimatrådgivning (energimyndigheten.se)

 • Transport: Elbusspremie

  Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Stödet kan du söka innan du köper en elbuss. Stödet täcker delar av den merkostnad som köpet av en elbuss innebär.

  Elbusspremie (energimyndigheten.se)

 • Transport: Klimatpremie

  Via Klimatpremien kan företag, kommuner och regioner söka stöd för köp av miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner.

  Klimatpremie (energimyndigheten.se)