Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet. På denna sida har vi samlat det som just nu är aktuellt. Vi har också samlat andra stöd på energiområdet som finansieras av andra aktörer.

Stöd till forsknings- och innovationsprojekt

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

Läs mer om forskning och de stöd som finns.

Affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Läs mer om affärsutvecklingsstöd.

Stöd till solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Här kan du läsa mer om de stöden. 

Stöd till energilagring

Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst eller genom att ladda ned ansökningsblanketten (pdf) som ska skickas till Länsstyrelsen här. Du kan fylla i blanketten i datorn innan du skriver ut den.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Läs mer i Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi på riksdagens webbplats.

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Här kan små och medelstora företag söka ekonomiskt bidrag för att göra en energikartläggning eller en fördjupade studie inför energieffektiva investeringar. Företaget kan också gå med i ett energieffektiviseringsnätverk.

Läs mer om EU-stöd till små och medelstora företag.

Planeringsbidrag för Horisont 2020, LIFE m.fl.

Arbetet med en projektansökan kan vara tidsödande. För att göra det möjligt för fler svenska aktörer att ta del i EU-projekt har Energimyndigheten inrättat ett så kallat planeringsbidrag.

Läs mer om planeringsbidrag.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el får producenten ett elcertifikat. Elcertifikaten säljs på en öppen marknad, och ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Läs mer om elcertifikatsystemet och hur du går till väga för att ansöka om elcertifikat.

Elbusspremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Under 2016 finns 50 miljoner kronor avsatta för elbusspremien, och för 2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor tillföras per år till det nya anslaget.

Läs mer om elbusspremien.

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att under perioden 2016-2019 fördela 25 miljoner kronor per år till lokala och regionala aktörer för att bidra till energi- och klimatomställning. Hälften av medlen är öronmärkta för Länsstyrelsernas arbete och hälften kan sökas av lokala och regionala offentliga aktörer genom utlysningar.

Läs mer om stödet.

Nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och att verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. På uppdrag av regeringen stöttar Nätverket för vindbruk sedan 2008 regionala initiativ vars erfarenheter hela landet sedan kan dra nytta av. Det sker bland annat genom utlysning av projektmedel varje år. Nätverket för vindbruk drivs av Energimyndigheten i samarbete med fyra regionala noder.

Mer information om nätverket och nätverkets årliga utlysning av projektmedel finns på nätverkets webbplats.