Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet, här är en del av dem. Vi har också samlat andra stöd på energiområdet som finansieras av andra aktörer.

Stöd till forsknings- och innovationsprojekt

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

Läs mer om forskning och de stöd som finns.

Affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Läs mer om affärsutvecklingsstöd.

Stöd för energieffektivisering i industrin

Inom programmet Energisteget ges ekonomiskt stöd för energieffektivisering till stora industriföretag. De som omfattas är industrier som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL). Satsningen omfattar totalt 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020.

Läs mer om Energisteget.

Stöd till solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Läs mer om stöden på Solelportalen. 

Stöd till energilagring

Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 30 juni 2021.

Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst eller genom att ladda ned ansökningsblanketten (pdf) som ska skickas till Länsstyrelsen här. Du kan fylla i blanketten i datorn innan du skriver ut den.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Läs mer i Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi på riksdagens webbplats.

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Här kan små och medelstora företag söka ekonomiskt bidrag för att göra en energikartläggning eller en fördjupade studie inför energieffektiva investeringar. Företaget kan också gå med i ett energieffektiviseringsnätverk.

Läs mer om EU-stöd till små och medelstora företag.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el får producenten ett elcertifikat. Elcertifikaten säljs på en öppen marknad, och ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Läs mer om elcertifikatsystemet och hur du går till väga för att ansöka om elcertifikat.

Elbusspremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023. Förordningen för elbusspremien har från och med den 7 september 2020 ändrats i vissa avseenden, se vidare under ”Läs mer om elbusspremien”.

Läs mer om elbusspremien.

Klimatpremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Satsningen omfattar minst 20 miljoner för 2020. Klimatpremien beräknas finnas fram till 2023 och är nu öppen för ansökningar. 

Läs mer om klimatpremien.

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Kommunal rådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök. Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen.

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Energimyndigheten har i uppdrag att stödja lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden. Stödet har funnits sedan 2016 och har nyligen förlängts till och med 2020.

Läs mer om stödet.

Nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och att verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. På uppdrag av regeringen stöttar Nätverket för vindbruk sedan 2008 regionala initiativ vars erfarenheter hela landet sedan kan dra nytta av. Det sker bland annat genom utlysning av projektmedel varje år. Nätverket för vindbruk drivs av Energimyndigheten i samarbete med fyra regionala noder.

Mer information om nätverket och nätverkets årliga utlysning av projektmedel finns på nätverkets webbplats.