Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet, här är en del av dem. Vi har också samlat andra stöd på energiområdet som finansieras av andra aktörer.

Stöd till forsknings- och innovationsprojekt

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

Läs mer om forskning och de stöd som finns.

Affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Läs mer om affärsutvecklingsstöd.

Stöd för energieffektivisering i industrin

Inom programmet Energisteget ges ekonomiskt stöd för energieffektivisering till stora industriföretag. De som omfattas är industrier som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL). Satsningen omfattar totalt 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020.

Läs mer om Energisteget.

Stöd till solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Läs mer om stöden på Solelportalen. 

Stöd till energilagring

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kronor. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Se information på Skatteverkets webbplats.

Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning 2016:899 för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut. Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Här kan små och medelstora företag söka ekonomiskt bidrag för att göra en energikartläggning eller en fördjupade studie inför energieffektiva investeringar. Företaget kan också gå med i ett energieffektiviseringsnätverk.

Läs mer om EU-stöd till små och medelstora företag.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el får producenten ett elcertifikat. Elcertifikaten säljs på en öppen marknad, och ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Läs mer om elcertifikatsystemet och hur du går till väga för att ansöka om elcertifikat.

Elbusspremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023. Förordningen för elbusspremien har från och med den 7 september 2020 ändrats i vissa avseenden, se vidare under ”Läs mer om elbusspremien”.

Läs mer om elbusspremien.

Klimatpremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Satsningen omfattar minst 20 miljoner för 2020. Klimatpremien beräknas finnas fram till 2023 och är nu öppen för ansökningar. 

Läs mer om klimatpremien.

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Kommunal rådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök. Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen.

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Energimyndigheten har i uppdrag att stödja lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden. Stödet har funnits sedan 2016 och har nyligen förlängts till och med 2020.

Läs mer om stödet.