Frågor och svar om biogasstödet

Här hittar du vanliga frågor och svar om produktionsstödet för biogas. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss! 

Stöd för produktion av biogas är uppdelat i tre huvuddelar: 

  1. Det startar i november/december, med en ansökan om stöd för nästkommande år. I ansökan uppskattar aktören intäkter, kostnader och produktionsvolym för nästkommande år.
  2. I början av året gör Energimyndigheten en förskottsutbetalning baserat på den sökandes uppskattade volym och aktuellt premiebelopp i förordningen.
  3. Under våren är det dags för den sökande att återrapportera utfallet för föregående år. Beroende på utfallet kan den sökande bli återbetalningsskyldig. I samband med återrapporteringen gör Energimyndigheten en överkompensationsbedömning.

Ansökan

+

Hur stort stöd kan man få?

Stöd får lämnas för produktion av biogas som

  1. uppgraderas till biometan med högst 30 öre per kilowattimme producerad biogas, eller
  2. uppgraderas till biometan och sedan förvätskas till vätskeform med högst 45 (30+15) öre per kilowattimme producerad biogas.
  3. Stöd får också lämnas för produktion av biogas för den andel som kan antas vara producerad av stallgödsel, med högst 40 öre per kilowattimme producerad biogas.
+

Behöver man en fullmakt för att kunna söka stödet?

Ja, du måste ha en fullmakt om du agerar ombud för en annan organisation. Fullmakten ska bifogas i ansökan via e-tjänsten Mina sidor.

Företrädare för en kommun, stiftelse eller liknande

Om du som undertecknar fullmakten företräder ett universitet, högskola kommun, stiftelse eller liknande, ska du bifoga handlingar som styrker att du är behörig företrädare (t.ex. styrelseprotokoll eller delegationsordning). En generell delegationsordning kan även behöva kompletteras med dokument som visar din roll i organisationen, t.ex. ett anställningsbevis.

Enkelt bolag

Samtliga bolagsmän i enkla bolaget ska underteckna fullmakten samt bifoga handlingar som styrker vilka bolagsmän som samverkar i det enkla bolaget (till exempel registreringsbevis).

Mall för fullmakt

+

Hur ser reglerna för avskrivning ut?

Avskrivningsreglerna följer god redovisningssed.

+

Kan man få stöd för produktion av biogas från avloppsslam?

Ja, man kan få stöd för biogas som produceras från avloppsslam och uppgraderas och/eller förvätskas.

+

Vilka kostnader ska man räkna med?

Produktionskostnaderna som ska redovisas avser de kostnader som berör produktionen av biogas. Det kan till exempel vara kostnader för råvaror, transporter, personalkostnader, kapitalkostnader för anläggningen, drift och underhåll och uppgraderingskostnader. Även andra kostnader som är nödvändiga för produktionen kan omfattas. Däremot omfattas inte OH-kostnader som är allmänna för ett företag.

Ange stödberättigande kostnader per kostnadsslag som står i ansökan.

För att en kostnad ska vara stödberättigande gäller som huvudregel dessa allmänna krav:

  • Kostnaden ska vara skälig och ska kunna kopplas till den tidsperioden ansökan avser.
  • Kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska kunna återfinnas i stödmottagarens bokföring. En stödmottagare kan till exempel inte få stöd för arbete som utförs utan lön.
  • Kostnaden ska bäras av stödmottagaren, vilket innebär att en stödmottagare bara får ta upp sina egna bokförda kostnader.
  • Kostnaden ska vara fastställd i enlighet med god redovisningssed.

I de fall rågasproducenten inte uppgraderar och/eller förvätskar i egen regi, ska kostnader för uppgradering/förvätskning dock redovisas under ”Övriga kostnader” i ansökan. Det ska även specificera att dessa kostnader inte bärs av stödmottagaren utan av det företag som utför uppgraderingen/förvätskningen. Se även nedan frågor om återrapportering.

+

Hur ska kapitalkostnaden beräknas?

I kapitalkostnader ingår kostnader som specifikt går att härleda till hanteringen av biogas. I denna post ska eventuella investeringsstöd vara periodiserade och inräknade.

Kostnaderna ska anges enligt god redovisningssed.

+

Krävs det att biogasproduktionen är lokaliserad i Sverige för att kunna få produktionsstöd?

Utifrån syftet med stödet måste produktionen av biogasen (rågasen) ske i Sverige för att kunna motta stöd.

+

När krävs hållbarhetsbesked?

Som huvudregel krävs hållbarhetsbesked för biogas som uppgraderas och förvätskas. Om anläggningen använder biogas för produktion av el, värme och/eller kyla under 2 MW behövs dock inte hållbarhetsbesked.

+

Tillämpas massbalansprincipen vid transport i rörledning till förvätskningsanläggning?

Ja, någon skillnad görs inte för om transport till förvätskningsanläggning sker genom samdistribution i rörledning eller på exempelvis lastbil. Principen om massbalans gäller och Energimyndigheten kommer begära in samma typ av uppgifter från den sökande oavsett distributionssätt.

+

Vad gäller om anläggningen byter ägare under året?

Energimyndigheten prövar om den verksamhet som söker stöd uppfyller förutsättningarna för att beviljas stöd. Om verksamheten under året sen byter ägare genom en aktieöverlåtelse, kvarstår verksamheten, inklusive med dess rättigheter till stödet och förenade skyldigheter kopplat till bland annat återrapportering.

Om bolagets tillgångar säljs genom en så kallad inkråmsöverlåtelse övergår däremot enbart tillgångarna och inte själva bolaget. Anläggningen kommer därmed innehas av ett annat bolag än det som mottagit stödet. Huruvida stödet följer med vid en inkråmsöverlåtelse beror på hur överlåtelsen i det enskilda fallet ser ut.

Om anläggningen/biogasverksamheten i sin helhet säljs och ämnar fortsätta i oförändrad form, om än i ett annat företags namn, bör stödet och medföljande skyldigheter enligt Energimyndigheten dock följa med. I ett sådant fall är det viktigt att det övertagande bolaget meddelar Energimyndigheten om överlåtelsen så snart som möjligt, dock senast inför återrapporteringen av stödet.

 

Förskottsutbetalning

+

När betalas stödet ut?

Förskottsutbetalningen planeras att göras under februari. Förskottsutbetalning baseras på den sökandes uppskattade volym och aktuellt premiebelopp i förordningen.

 

Återrapportering

+

När ska man eventuellt betala tillbaka stödet som avser 2023?

Energimyndigheten fattar beslut om återbetalning efter återrapportering. För stöd som avser 2023 kommer återrapporteringen att ske under våren 2024.

+

Finns det risk för överkompensation för år 2023?

Vid överkompensationsbedömningen jämförs produktionskostnad och marknadspris. Stödet får inte överstiga skillnaden mellan kostnader för att producera biogasen och marknadspriset på naturgas, enligt EU:s statsstödsregler.

Vi har i dagsläget inte möjlighet att lämna förhandsbesked om överkompensation föreligger för 2023, då överkompensationsbedömningen görs efter de sökandes återrapportering av det faktiska utfallet och marknadspriset.

+

Vad kommer kontrolleras vid återrapporteringen?

Vid återrapportering ska utfallet av den faktiska mängden producerad biogas under stödperioden redovisas. Utfallet av kostnader och intäkter för den producerade mängden biogas för perioden ska också redovisas. Om uppgraderingen/förvätskningen inte görs i egen regi av stödmottagaren, kan även avtal med den aktör som uppgraderar/förvätskar komma att begäras in. 

Eventuella statligt finansiella investeringsstöd som anläggningen har fått ska dras av från kapitalkostnaden för den period som stödet avser.

+

Måste man betala ränta vid krav på återbetalning?

Det är Energimyndigheten som fattar beslut om återbetalning efter återrapportering. Om återkrav avser lägre produktion utgår ränta endast vid försen återbetalning. Om återkrav avser överkompensation ska ränta däremot betalas från utbetalningsdagen av stödet, för den del av stödet som anses utgöra överkompensering i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler.

+

Vilken dokumentation behövs för att styrka producerad mängd biogas från stallgödsel?

Energimyndigheten behöver underlag från stödmottagaren som styrker producerad mängd biogas från stallgödsel (gödselgasstöd). Underlag kan till exempel komma från gasmätare, vågsedlar, fakturaunderlag eller liknande.

+

Vilken dokumentation behövs för att styrka uppgradering och förvätskning?

Energimyndigheten behöver underlag från stödmottagaren som styrker producerad mängd biogas som uppgraderats- och eller förvätskats. Underlag kan till exempel komma från gasmätare, vågsedlar, fakturaunderlag eller liknande.