Stöd till produktion av biogas

Energimyndigheten ansvarar för det statliga produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform samt gödselbaserad biogas.

Regeringen har anslagit medel för fortsatt stöd till produktion av biogas.

Syftet med stödet är att främja en ökad produktion av biogas samt minska metangasutsläppen från jordbruket. Gödselgasstödet minskar också företagens fossilberoende, stärker deras beredskap och minskar deras sårbarhet för höga energipriser.

  • Gödselgaspremien kompenserar för de extra kostnader och de samhällsnyttor som uppkommer vid biogasproduktion från gödsel.
  • Uppgraderingspremien kan sökas av de aktörer som producerar rågas som sedan uppgraderas. Syftet med premien är att stötta och utöka produktionen av uppgraderad biogas från rötning.
  • Förvätskningspremien kan sökas av de aktörer som producerar rågas som sedan förvätskas.

Regeringen har i budgetproposition för år 2024 anslagit 900 miljoner kronor till produktionsstöd för biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform samt gödselbaserad biogas.

Stöd lämnas i enlighet med regeringens förordning (2022:225) och artikel 43 i EU:s gruppundantagsförordning.

Förordning (2022:225), Sveriges Riksdag

Läs om vem som kan söka stödet och hitta svar på vanliga frågor och svar.

Frågor och svar om biogasstödet

Förskottsutbetalning och återrapportering

Stöd betalas ut i förskott baserat på en prognos för beräknad produktion under aktuell period. Den sökande kan bli återbetalningsskyldig om produktionsmängden vid återrapporteringen visar sig vara lägre än vad som sökts för samt om den sökande överkompenserats för faktiska kostnader jämfört med marknadspriset.