Organisation

Energimyndigheten har sex avdelningar: analys, forskning och innovation, energieffektivisering, affärsutveckling, förnybar energi och klimat samt verksamhetsutveckling och stöd.

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören, Energiutvecklingsnämnden (EUN) som fattar större forskningsbeslut, samt en funktion för internrevision.

Fjärrvärmenämndens administration tillhör Energimyndigheten men beslut i nämnden fattas av en oberoende styrelse.

Kansliet för smarta elnät är placerat hos Energimyndigheten. Kansliet stöder regeringens forum för smarta elnät.

 organisationsschema

Generaldirektör

Erik Brandsma

Analys

Avdelningschef: Zofia Lublin

Avdelningen för förnybar energi och klimat

Avdelningschef: Caroline Asserup

Energieffektivisering

Avdelningschef: Anita Aspegren

Affärsutveckling

Avdelningschef: Anneli Eriksson

Forskning och innovation

Avdelningschef: Rémy Kolessar

Verksamhetsutveckling och stöd

Avdelningschef: Roger Eklund