Energieffektiviseringsrådet

Energieffektiviseringsrådet ska stärka myndighetssamverkan och öka transparensen inom energieffektiviseringsområdet.

I energipropositionen (Prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik; Energi) föreslogs att ett Energieffektiviseringsråd skulle inrättas.

Rådet inrättades år 2010 och ska underlätta samordning av de svenska energieffektiviseringsinsatserna till följd av Energitjänstedirektivet.

Dess uppgift är att stärka myndighetssamverkan och underlätta samordning av genomförande och uppföljning av åtgärder och styrmedel för att uppfylla av riksdagen antagna mål om energieffektivisering. Energieffektiviseringsrådet är rådgivande och träffas fyra gånger per år.

Rådet utses av Energimyndigheten och Erik Brandsma är ordförande. Ledamöterna är:

  • Tim Brooks, Tillväxtverket
  • Kristina Zetterström, Länsstyrelsen i Östergötlands län
  • Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen
  • Martin Eriksson, Naturvårdsverket
  • Sven Hunhammar, Trafikverket
  • Olof Johansson, Jordbruksverket
  • Anders Sjelvgren, Boverket
  • Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten
  • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anita Aspegren, Energimyndigheten