Om oss

Fjärrvärmenämnden inrättades formellt den 1 juli 2008 då fjärrvärmelagen trädde i kraft. Nämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämndens ordförande, övriga ledamöter och experter är utsedda av regeringen för en bestämd tid. Det nuvarande förordnandet löper till och med den 30 november 2017.

Ordförande Linn Pantzar Rådman, Nacka tingsrätt
Ersättare för ordf. Henrik Mägi Rådman, Göteborgs tingsrätt
Ledamot Eva Albåge Nordberg tf VD, Svensk Fjärrvärme AB
Ersättare Patrik Holmström

Områdesansvarig
affärsutveckling,
Svensk Fjärrvärme AB

Expert Sven Werner Professor
Högskolan i Halmstad
Expert Louise Ödlund Docent
Linköpings universitet
Expert Anders Sandoff

Universitetslektor

Handelshögskolan i Göteborg

Ledamot Bo Hesselgren VD, Konsumenternas energimarknadsbyrå
Ersättare Martin Bengtsson Jurist, Konsumenternas energimarknadsbyrå

 

Nämndens uppgifter och ansvar finns reglerade i följande lagar och förordningar:

- Fjärrvärmelagen (2008:263)
- Fjärrvärmeförordningen (2008:526)
- Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Se även prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11 och SOU 2004:136.