Vårt hållbarhetsarbete

Sedan 2016 arbetar vi med att vidga perspektivet i vårt egna ledningssystem. Utöver att minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet bidrar till, vill vi aktivt verka för att öka vår positiva inverkan med avseende på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Vår vision är ett hållbart energisystem. Vi skapar förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och verkar för såväl en effektiv energianvändning som för en trygg och uthållig energitillförsel.

Miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål

Inom ramen för vårt uppdrag verkar vi för att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Vi har antagit en miljömålsplan som syftar till att integrera ett bredare miljömålsperspektiv i vårt arbete. Vi arbetar även med att integrera FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, i vår verksamhet.

Vår egna hållbarhetspåverkan

En del av hållbarhetsarbetet är att minska den negativa miljöbelastningen från vår egna verksamhet samt öka den positiva påverkan som vårt arbete bidrar till. Vi vill vara ett föredöme genom att ha en hållbar verksamhet där vi med hjälp av åtgärder som främjar arbetsmiljön och ett effektivt arbetssätt ständigt minskar den negativa miljöpåverkan.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och energiledningsstandarden ISO 50001. Läs mer om vår miljöpåverkan och vårt arbete med energieffektivisering i våra lokaler på kommande sidor.

Våra nya lokaler

Hållbarhetsperspektivet var en viktig parameter när vi hösten 2017 flyttade till nya lokaler. Vi har t.ex. återanvänt möbler och vid behov klätt om dem för att passa in i gestaltningskonceptet. Materialvalen har varit ekologiska i den mån vi kunnat påverka dessa. Vi har installerat nya innovativa fönsterlösning och duschar. Vi har byggt en gradäng med kubbvirke från restprodukter av småskaligt svenskt skogsbruk. Flera parkeringsplatser kommer även utrustas med laddstolpar. Våra nya lokaler är aktivitetsbaserade och vi har en gemensam allemansrätt och ett löpande förbättringsarbete pågår där samtliga medarbetare har möjlighet att involvera sig.