Om verksamheten

Vårt samhälle är beroende av tillgång till energi av olika slag. Sverige gör stora insatser för förnybara energikällor medan fossila bränslen fortfarande utgör en betydande del av Sveriges energiförsörjning.

Det är viktigt att Energimyndigheten som expertmyndighet står för kunskap och förståelse för alla energislag och energimarknader. År 2001 tog Energimyndigheten därför initiativet till dåvarande Nätverket Olja & Gas (NOG) i syfte att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring frågor om fossila bränslen.

Konsultföretaget ÅF fick i uppdrag av Energimyndigheten att administrera NOG men från och med 2016 ansvarar Energimyndigheten för driften av nätverket och seminarieverksamheten. NOG bytte under 2017 namn till Energimyndighetens forum för globala energifrågor och har idag cirka 600 medlemmar från energiföretag, myndigheter, konsulter, universitet och politiska organisationer.

Energimyndighetens övergripande syfte med verksamheten

Ett av forumets syften är att utgöra en del av Energimyndighetens strategiska omvärldsbevakning för såväl myndighetens marknadsbevakning som för myndighetens arbete inom försörjningstrygghet.

Forumet har också som syfte att vara en plattform för kunskapsutbyte samt för nätverkande och utvecklande av relationer mellan Energimyndigheten och externa aktörer från olje- och gasbranschen och andra intresseorganisationer.

Forumet ska uppmuntra till en bred energipolitisk debatt men också stå för informationsspridning och ökad kunskap om de främsta globala energislagen.

Programrådet

Forumet administreras av Energimyndigheten i samråd med ett programråd med representanter från olika sektorer. Programrådet har en viktig roll och planerar tillsammans med Energimyndigheten nätverkets seminarier.

Programrådsmedlemmar

Bo Diczfalusy (Ordförande)

Bo Diczfalusy har arbetat med energifrågor sedan 1970-talet. Han har bland annat varit chef för Energienheten på Miljö- och energidepartementet, talesman för energi- och klimatfrågor i Svenskt Näringsliv och direktör vid International Energy Agency. Han har också varit kanslichef i den parlamentariska Energikommissionen. För närvarande bedriver han egen konsultverksamhet med inriktning mot utredning, information och kommunikation inom energiområdet. Bo arbetar också som seniorrådgivare vid Nordisk energiforskning i Oslo och Senior Adviser vid Hallvarsson och Halvarson.

 

Elin Akinci, Energimyndigheten

Elin Akinci arbetar som marknadsanalytiker på enheten för energimarknader där hon ansvarar för Energimyndighetens marknadsbevakning av olja och gas. Elin har tidigare arbetat som konsult på The London Information Network on Conflicts and State-building där hon arbetade med konfliktdrabbade områden i Södra Kaukasus. Dessförinnan var Elin gästforskare hos Oxford Institute for Energy Studies och arbetade på institutets gasprogram.

 

Rebecka Bergholtz, Energimyndigheten

Rebecka jobbar som analytiker på enheten för Energisystem med fokus på olja, gas och transporter. Hon arbetar både med kvalitativ analys och kvantitativ analys, såsom prognoser och scenarier. Dessförinnan jobbade Rebecka på Sjöfartsverket med omvärldsbevakning och utveckling av avgiftssystemet. Rebecka har en MSSc i nationalekonomi.

 

Katarina Johnsson, SEB

Katarina Johnsson har sedan fem år tillbaka ledande befattningar inom SEB; för närvarande som chef för Corporate Sales och dessförinnan som Global Head of Commodities. Tidigare har Katarina arbetat i London som gashandlare på BG Group samt fyra år på Gazprom Marketing & Trading. Katarina har också tjänstgjort som konsult hos SWECO.

 

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Maria Malmkvist är VD för Energigas Sverige där hon sedan 2013 också har varit chef för Analys och marknad med ett särskilt ansvar för frågor som rör naturgas och gasol. Maria har en lång erfarenhet av att arbeta med energifrågor, både fossila och förnybara men även energieffektivisering. Maria har tidigare tjänstgjort som konsult på WSP samt som handläggare och sedermera enhetschef på Energimyndigheten.

 

Michael G:son Löw

Michael G:son Löw kommer närmast från Preem AB där han varit Koncernchef och VD från 2003 till 2012. Michael arbetade i det amerikanska oljebolaget Conoco Inc mellan 1976 och 2002 och hade därefter ett flertal ledande positioner på Conoco-Philips i Europa, Asien och USA inom bland annat Raffinering, Supply/trading och Ekonomi/finans. Michael har styrelseuppdrag i flertalet svenska bolag och är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

 

Mikael Eriksson, Utrikesdepartementet

Mikael Eriksson är ambassadör på UD och har sedan 2009 arbetat som departementets samordnare av internationella energifrågor. Mellan 2011 och 2015 var han även stockholmsbaserad svensk ambassadör i Azerbajdzjan. Mikael har tjänstgjort på utlandsmyndigheter i Paris, Bryssel och Ottawa. I Stockholm har han tidigare bland annat varit chef för utrikesministerns kansli samt ansvarig för utbildningen av nyanställda diplomater. Mikael är sedan 2010 ledamot av kungliga krigsvetenskapsakademin.

 

Pär Hermerén, Teknikföretagen

Pär Hermerén är sedan 2008 ansvarig för energifrågor på Teknikföretagen. Pär är Civilekonom och har tidigare arbetat med marknadsfrågor på Stockholm Energi, Birka Energi och Fortum. Mellan 2002 och 2008 tjänstgjorde Pär på Regeringskansliets energienhet med bland annat beredskapsfrågor, oljelagring och energieffektivisering.

 

Samuel Ciszuk, Energimyndigheten

Samuel Ciszuk arbetar som senior rådgivare på Energimyndigheten, med fokus på marknadsanalys och omvärldsbevakning samt den svenska beredskapslagringen av olja och drivmedel. Tidigare arbetade Samuel som konsult på KBC Energy Economics i London, där han ansvarade för prognoser över världens oljeförsörjning. Innan det var Samuel senioranalytiker med fokus på Mellanösterns och Nordafrikas energiindustri hos IHS Energy, London.

 

Ulf Svahn, SPBI

Ulf Svahn är sedan 2005 VD för Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Ulf har arbetat i olika befattningar inom Esso och Statoil i Sverige mellan 1978 och 2005 med ett kortare uppehåll på verkstadsföretaget Primus Sivert AB. Ulf var styrelseledamot i Räddningsverket och nu medlem i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps insynsråd samt medlem i Oljekrisnämnden.

Verksamhetsberättelser:

NOG verksamhetsberättelse 2015

NOG verksamhetsberättelse 2014

NOG verksamhetsberättelse 2013

NOG verksamhetsberättelse 2012

NOG verksamhetsberättelse 2011

NOG verksamhetsberättelse 2010

NOG verksamhetsberättelse 2009

NOG verksamhetsberättelse 2008

NOG verksamhetsberättelse 2007

NOG verksamhetsberättelse 2006

NOG verksamhetsberättelse 2005

NOG verksamhetsberättelse 2004

NOG verksamhetsberättelse 2003