Befolkningen

Människor kan vara olika känsliga för kyla beroende på ålder och hälsotillstånd. Planeringen för att hantera en värmekris i kommunen kan därför behöva ta hänsyn till invånarnas olika behov av värme.

Ta reda på hur kommunens befolkning ser ut och hur den fördelas på olika åldersgrupper

Det finns statistik om detta hos SCB. I den mån det går kan det även vara bra om det går att bryta ner uppgifterna på olika kommundelar för att t.ex. få en bättre uppfattning kring var trygghetspunkter behöver sättas in eller i vilka områden det bor människor som i nödfall har större behov av evakuering än andra. Tätorter med invånarantal från några tiotusental har en ålderssammansättning som generellt liknar landet i stort, medan mindre tätorter och landsbygdsbefolkning ofta har en större andel äldre personer. Notera att detta är generella antaganden och kan variera mellan olika kommuner.

Gör en studie av köldkänslighet hos befolkningen i kommunen

Gamla och sjuka är generellt mer köldkänsliga än yngre och kan behöva snabb hjälp om inomhustemperaturen sjunker. Även yngre som lider av sjukdomar, nyfödda som inte kan reglera sin kroppstemperatur samt missbrukare hör till denna grupp.

Var finns informationen?

På Socialstyrelsens webbplats och/eller på kommunens socialkontor finns kommunspecifik information om hur många människor i olika ålderskategorier som har hemtjänst i ordinarie och speciellt boende. Kommunens socialtjänst har information om de personer som bor i särskilt boende. Uppgifter om de som har hemsjukvård finns antingen hos kommunen eller regionen. Kombinera detta med bedömning av åldersfördelningen i kommunen för att få en bild av hur många som i extremfall kan behöva evakueras i nödfall och hur många som kan klara sig med enklare kommunalt stöd. Räkna dock med att andelen köldkänsliga i regel är betydligt större än det som är känt av socialförvaltningen.