Anpassning till ett förändrat klimat

Klimatet på jorden har alltid varit i förändring, men forskning visar att jordens medeltemperatur ökar på grund av människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta påverkar klimatet på jorden, vilket i sin tur ger konsekvenser på vårt samhälle. För att minska dessa effekter behöver vårt samhälle anpassas.

Fenomen såsom kraftiga stormar, översvämningar och torka kan komma att bli vanligare som en konsekvens av en ökad medeltemperatur på jorden. Även om vi inte förstår allt som kommer att hända är det viktigt att vi beaktar vad vetenskapen visar och anpassar vårt samhälle till förändringar och tar till vara på de möjligheter som kommer uppstå.

Energisystemets sårbarhet inför klimatförändringars effekter

Som ett resultat av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) fick Energimyndigheten år 2009 i uppdrag av regeringen att utreda energisystemets sårbarhet inför klimatförändringars effekter, vilket mynnade ut i en rapport (se under Publikationer)

Utredningen visar att det svenska energisystemet inte kommer möta för nya hot, men kan komma att utsättas för större väderrelaterade påfrestningar i framtiden. Det är sannolikt att konsekvenserna av vissa hot kan öka på platser där hotet inte funnits tidigare.

Ett förändrat normalläge kan leda till ett ökat slitage på produktionsanläggningar och energiinfrastruktur, vilket kan påverka förutsättningarna för tillförsel och användning av energi.

Energimyndigheten bidrag till samhällets anpassning till ett förändrat klimat

Energimyndigheten gör årligen risk- och sårbarhetsanalyser där väderrelaterade händelser utgör en del av flera hot som finns mot vår energiförsörjning. Vid behov gör myndigheten fördjupade studier, ger förslag på åtgärder och tar fram kunskapsstöd som kan användas av andra i arbetet med att förebygga och lindra samhällskonsekvenser av väderhändelser.

Energimyndigheten samverkar även med andra myndigheter och aktörer i samhället och bidrar därigenom med kunskap i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Bland annat deltar Energimyndigheten i nätverket Nationell plattform för arbete med naturolyckor.

Energimyndigheten står också, tillsammans med en rad andra myndigheter, bakom webbportalen Klimatanpassning.se som är ett kunskapsstöd för alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Klimatanpassning i långsiktiga scenarier

Energimyndigheten gör vart annat år långsiktiga scenarier över energianvändningen som sträcker sig fram till 2050. Syftet med scenarierna är i huvudsak att ge underlag till klimatrapporteringen över Sveriges utsläpp som görs av Naturvårdsverket.

Just nu pågår ett arbete där vi analyserar hur nuvarande utsläppstrender fram till 2050 kan påverka energianvändningen och energiförsörjningen i olika sektorer. Detta är något som kan bli ett nytt ”normalscenario”. De områden som vi tror kommer påverkas mest är uppvärmnings- och kylbehovet i byggnader, samt elproduktion från vattenkraft.

Här kan du läsa mer om Energimyndighetens långsiktiga scenarier.