Risker och sårbarheter

Vårt moderna samhälle är beroende av en fungerande energiförsörjning i såväl vardag som vid kriser. En större störning eller ett bortfall i energiförsörjningen skulle kunna leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Därför är det viktigt att hela tiden analysera och identifiera vilka risker och sårbarheter som finns så att dessa kan förebyggas.

Energisystemen är komplexa och rymmer många processer och aktörer med olika roller och ansvar. Man kan säga att energisystemen i högsta grad är samhällsviktiga eftersom en störning eller ett bortfall skulle kunna leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. En robust energiförsörjning är därför av största vikt för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas i såväl vardag som i kriser.

Risk- och sårbarhetsanalyser

När man analyserar vilka risker och sårbarheter som finns är det viktigt att se på trygg energiförsörjning i alla led i energisystemen, det vill säga tillförsel, produktion, distribution, handel och användning. Energimyndigheten genomför årligen översiktliga riskanalyser samt ibland även djupare analyser av risker, sårbarheter och förmågor. Tyngdpunkt i analysen ligger på hot och risker i ett relativt kortsiktigt perspektiv, men Energimyndigheten arbetar även med att kontinuerligt analysera även de långsiktiga hoten.