Råd inför köp av reservelverk

Energimyndigheten har genomfört ett test av reservelverk. Eftersom utvecklingen av reservelverk är stor och nya modeller tillkommer hela tiden är det inte säkert att samtliga modeller finns kvar i handeln. Därför har vi kompletterat testresultaten med generella råd vid köp av reservelverk.

Att tänka på generellt

Enklare elverk är främst byggda för att driva några arbetslampor och någon enstaka verktygsmaskin. När de används för att mata fasta elinstallationer och moderna apparater, som är konstruerade för att matas från ett stabilt elnät, kan det lätt uppstå problem. De vanligast förekommande bristerna har visat sig vara dålig elkvalitet som resulterat i driftstörningar, förstörd utrustning och problem att starta elmotorer. Andra nackdelar kan vara hög bensinförbrukning, störande ljudeffektnivå (buller) och besvärande avgasutsläpp.

Se till att elverket är CE-märkt

Produkter som elverk kan bli farliga eller störande om de är olämpligt konstruerade eller används på fel sätt. I Europa finns därför gemensamma regler som kräver CE-märkning av sådana produkter. I dokumenten som följer med när du köper reservelverket ska det finnas en "Försäkran om överensstämmelse", där tillverkaren eller dennes representant räknar upp vilka regler som tillämpats vid CE-märkningen, åtminstone enligt Maskindirektivet. Reglerna omfattar: Maskindirektivet; Lågspänningsdirektivet; EMC-direktivet, Bullerdirektivet och Emissionsdirektivet (som rör avgasutsläpp).

Energimyndighetens test av reservelverk visar att de flesta tillverkare skickar med en försäkran om att de uppfyller dessa krav.

Kontrollera att aggregatet passar som reservelverk

Även om ett elverk är CE-märkt kan det vara avsett för andra ändamål än att driva elektriska apparater i ett hushåll. Vad elverket är avsett att användas för ska finnas beskrivet i bruksanvisningen. Där bör även framgå vad aggregatet inte lämpar sig för. Testerna har visat att många tillverkares anvisningar är otydliga när det gäller lämplig användning. Be därför att få titta i bruksanvisningen och gå tillsammans med försäljaren eller uthyraren igenom:

 • att anvisningarna är skrivna på svenska och att de verkar lättbegripliga.
 • att det i anvisningarna framgår att elverket är lämpligt som reservelverk och för vilka produkter det kan användas.
 • om det finns några särskilda installationsvillkor som måste uppfyllas vid användning.

Välj ett reservelverk som överensstämmer med dina behov – ta hjälp av försäljaren eller uthyraren

Den kapacitet som behövs på ditt elverk avgörs av vilka elektriska utrustningar du vill kunna använda under ett elavbrott – och vilka av dessa du vill kunna använda samtidigt. I enklare fall, när du till exempel bara behöver driva en enfasig cirkulationspump, är valet ganska enkelt. Har du två- eller trefasiga apparater som behöver reservel måste även reservelverket vara trefasigt och då ökar komplexiteten betydligt.

När reservelverket arbetar tillsammans med de anslutna apparaterna som förbrukar el kan det uppstå störningar som gör att elektriciteten får en sämre kvalitet. Denna kvalitetsförsämring uppstår inte då apparaterna är kopplade till den ordinarie elförsörjningen, eftersom denna är betydligt starkare än ett reservelverk. Vissa apparater som elektronik är extra känsliga för sådana störningar. Energimyndighetens tester visar att det vid samma belastning finns skillnader i elkvalitet mellan olika elverk. De elverk som hade en inverter (frekvensomriktare) producerade el av betydlig högre kvalitet.

Ta därför hjälp av försäljaren eller uthyraren och försök beskriva ditt behov så detaljerat som möjligt.

Rekommendationer och frågor som kan vara till hjälp för att hitta rätt reservelverk och få bästa möjliga elkvalitet

 • Vilka apparater ska förses med reservel? Hur ofta och hur länge åt gången?
 • Tala om för säljaren vilka apparater som du vill kunna ha anslutna samtidigt till elverket.
 • Gör en lista över apparaterna och ange deras märkeffekt. Uppgifter om märkeffekt hittar du på apparatens märkskylt.
 • Motorer har hög startström som kan påverka elkvaliteten. Tänk därför noga igenom vilka strömförbrukare med motorer du tänker använda (kyl, frys, luftvärmepump, vattenpump, cirkulationspump, dammsugare, fläkt, tvättmaskin med mera). (Läs mer om startström i "Reservelverk vid el och värmeavbrott – Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk".)
 • Ange också om du ska använda hemelektronik som kan dra ström oregelbundet eller som är känsliga för störningar (exempelvis TV, dator, nätverks-router, stereo, mikrovågsugn, skrivare, ljusdimmer, LED-lampor, lysrör, luftvärmepump med ordet "Inverter" i namnet, modern dammsugare eller tvättmaskin).
 • Berätta för säljaren om du vill kunna driva en apparat som är två- eller trefasig.
 • Hur ska reservelverket anslutas till respektive elförbrukande produkt? Här måste du särskilt se upp med fasta anslutningar (anslutningar som inte görs med vanlig stickpropp). Vill du kunna ansluta sådana förbrukare med förlängningssladd måste en behörig elinstallatör förbereda detta.
 • Vilka skydd behövs på reservelverket?
 • Har du behov av att ladda 12 V-batterier? I så fall måste elverket ha ett 12 V-uttag.

Var beredd på att begränsa din elanvändning

Den begränsade kapaciteten hos generatorn i ett elverk sätter gränsen för hur många apparater som du kan använda, och hur de kan användas. I händelse av ett långvarigt elavbrott måste du alltså vara beredd att sänka kraven på elanvändningen i hemmet. Ju fler uppoffringar du är beredd att göra i din elanvändning, desto mindre elverk kan du välja. Apparater som används tillfälligt (dammsugare, tvättmaskin, diskmaskin, spis) bör inte användas samtidigt om du ska klara dig med ett reservelverk av rimlig storlek.

Notera att användning av ett reservelverk innebär sämre elkvalitet än den ordinarie elförsörjningen, vilket kan leda till skador på dina apparater. Vissa elförbrukande produkter kan fungera sämre (blinkande lampor, störningar på TV, radio eller telefon). Kom även ihåg att elverket måste stoppas med jämna mellanrum för tankning eller service. Tänk på att drift dygnet runt kan bli dyrt och störande.

Fundera på var reservelverket ska stå

Vilket reservelverk du ska välja beror också på hur det klarar den miljö det ska användas i. Eftersom ett elverk kräver kylning och ger ifrån sig ljud och avgaser placeras det oftast utomhus och utsätts därmed för väder och vind. Testerna som Energimyndigheten har gjort visar att många elverk inte kan stå oskyddade utomhus när det regnar eller snöar. Tänk på att ett elverk som helt saknar skydd mot regn och snö kan bli svårt att använda för reservkraft, eftersom strömavbrott ofta inträffar vid dåligt väder. Ta hjälp av försäljaren eller uthyraren för att kontrollera:

 • att reservelverket kan stå på den plats du har tänkt dig.
 • att elverket skyddas mot vatten under drift och lagring. Välj gärna ett IP-klassat elverk som har provats vad gäller skydd mot vatten. Lämpliga IP-klasser för ett reservelverk är IP 23 (bra skydd) eller IP34 (bättre skydd).
 • vilken ljudeffektnivå i decibel (A) som elverket ger. Om du eller dina grannar riskerar att störas av buller, välj ett elverk som har en så låg ljudeffektnivå som möjligt. Tillverkarna anger ibland ljudtrycket vilket inte går att jämföra med ljudeffektnivå.
 • hur lätt elverket kan flyttas. Välj ett elverk som du utan problem kan flytta mellan förvaringsplatsen och uppställningsplatsen (större elverk kan i allmänhet fås med hjul).

 Upp på sidan

Du behöver bränsle och smörjolja

Beroende på elverkets bränsleförbrukning och belastning måste det med jämna mellanrum stoppas, svalna av och tankas innan det på nytt kan startas. Tvåtaktsmotorer måste ha tillsatser av smörjolja i bränslet. Fyrtaktsmotorer måste fyllas med olja innan man kan starta för första gången.

 • Ta reda på vilket drivmedel (bensin eller diesel) elverket ska tankas med. Dieselmotorer har i allmänhet lägre bränsleförbrukning jämfört med bensinmotorer. Dieselmotorer anses också mer driftsäkra men är oftast tyngre och dyrare än bensinmotorer.
 • Se upp med bränsleförbrukningen! Om olika elverk kan ge samma elektriska effekt, välj det med lägst förbrukning.
 • Drifttiden mellan två tankningar bestäms av bränsleförbrukning och bränsletankens storlek – välj därför ett elverk som inte behöver tankas oftare än ett par gånger per dygn.
 • Kontrollera om elverket får sitt bränsle genom självtryck (att bränslet rinner ner av sig själv från tanken) eller via en bränslepump. Vill du kunna köra elverket med en extern bränsletank krävs en bränslepump.
 • Om elverket drivs av en tvåtaktsmotor, ta reda på vilken oljeinblandning som krävs i bensinen.
 • Om elverket drivs av en fyrtaktsmotor, ta reda på vilken olja som ska fyllas på i motorn och om oljan ingår i leveransen.
 • Om elverket drivs av diesel, ta reda på om elverket automatiskt stänger av motorn vid låg bränslenivå. Om bränslet tar slut tvingas man till en tidskrävande luftning av bränslesystemet innan man kan starta igen.
 • Be säljaren/uthyraren visa hur man kontrollerar oljenivån i motorn.
 • Välj gärna ett elverk med oljevakt som automatiskt stänger av motorn vid låg oljenivå.
 • Ta reda på hur ofta olja och eventuella filter bör bytas.

 Upp på sidan

Lär dig hur reservelverket ska hanteras

Reservelverk kan startas med startsnöre eller elstart (mindre elverk med elstart har normalt även startsnöre). För att starta en motor med startsnöre krävs både teknik och viss styrka. Det krävs normalt mer kraft att starta en dieselmotor med startsnöre jämfört med en bensinmotor.

Tänk på att välja ett elverk som kan startas av alla som kan tänkas behöva använda det. Prova om möjligt att få starta ett elverk innan du bestämmer dig.

Ta reda på om det krävs speciella åtgärder (bränsletillsatser eller förvärmning) för att starta elverket vid kallt väder. Om du väljer ett aggregat med elstart – se till att startbatteriet är laddat inför start.

Ett reservelverk kan vara försett med flera reglage, indikeringslampor, visarinstrument, oljesticka et cetera. På elverket finns även eluttag och där finns skyddsutrustning som kan behöva återställas efter ett fel.

På vissa ställen, som avgassystemet, finns heta ytor. Be försäljaren eller uthyraren att visa dig:

 • funktionen hos reglage, indikeringslampor och visarinstrument. Se till att elverket kan hanteras även i dålig belysning.
 • märkning av reglage, indikeringslampor, visarinstrument och uttag samt varningsmärkningar. Om märkningarna innehåller text bör den vara på svenska. Märkningarna och symboler borde förklaras i bruksanvisningen.
 • om du behöver personlig skyddsutrustning, till exempel hörselskydd eller handskar.

 Upp på sidan

Ta reda på vilket underhåll som krävs

För att ditt reservelverk ska fungera när det behövs krävs en hel del skötsel och underhåll. Det kan till exempel vara nödvändigt att tömma förgasaren på en bensinmotor så att inte gammalt bränsle stoppar funktionen och gör det svårt eller omöjligt att starta elverket. Oljan i motorn måste med jämna mellanrum bytas ut och ibland behövs även nytt luftfilter, bränslefilter och tändstift. För att förhindra rostangrepp under förvaring kan tanken behöva tömmas, cylindern konserveras med olja och övriga metalldelar smörjas in med fett. Startbatterier kräver underhållsladdning.

Skulle elverket gå sönder (inträffade under Energimyndighetens tester) är det viktigt att snabbt kunna få det reparerat. För underhåll du tänker göra själv kan det behövas ett eget förråd av utbytesdelar och smörjolja. Gå därför igenom med försäljaren:

 • vilka åtgärder som krävs för tillsyn, skötsel och underhåll.
 • hur ofta du behöver utföra underhåll.
 • vem som kan utföra underhållet. Kan du inte själv göra arbetet bör du välja ett reservelverk som du kan lämna in för service. I vilket fall måste det vara möjligt att få tag i utbytesdetaljer nu och i framtiden.
 • hur ofta elverket bör provstartas för att du ska vara säker på att det startar när det verkligen behövs.
 • vem som kan utföra reparationer om elverket går sönder.
 • vilken slitstyrka och livslängd man kan förvänta sig.
 • hur du ska förvara elverket när du inte behöver det under längre tid.
 • vilka garantier som följer med elverket.

 Upp på sidan

Försök att minimera påverkan på miljön

Användning av ett reservelverk ger oundvikligen upphov till miljöpåverkan i form av avgaser och ljud (buller). Risken för bensin- och oljespill är stor. Skötsel och underhåll ger restprodukter i form av förbrukad olja, gammalt bränsle och smutsiga filter. Till slut ska hela elverket skrotas. Försök därför så långt möjligt:

 • välja ett elverk som har låg ljudeffektnivå.
 • välja ett elverk som är enkelt att tanka, enkelt att fylla och tömma på olja, där det är enkelt att tömma
  förgasare och tank på bränsle så att riskerna för spill minimeras.
 • löpande kontrollera att elverket inte läcker bränsle eller olja.
 • att lämna alla restprodukter till miljöstationen.

Upp på sidan