Eleffektbrist

El kan inte lagras i stor omfattning. Därför måste det alltid finnas en balans mellan hur mycket el som tillförs och hur mycket el som används. Det kallas för effektbalans. 

Om balansen inte kan upprätthållas kan eleffektbrist uppstå. Det skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser i samhället och därför finns det förberedelser för att förebygga och lindra konsekvenserna av en eleffektbrist.

Sveriges effektbalans

Svenska kraftnät är ansvarig för att upprätthålla den nationella effektbalansen och har ett antal "verktyg" att använda för att se till att det i varje stund tillförs samma mängd el till systemet som det används. Det finns risk för effektbrist i elsystemet om användningen av el skulle bli större än vad som för stunden är möjligt att producera eller importera. Det skulle kunna hända när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs. En effektbrist kan även ske lokalt om överföringskapaciteten begränsar överföring mellan olika elområden i Sverige.

För att förebygga att eleffektbrist uppstår finns en effektreserv och en störningsreserv. Om reserverna inte räcker till och eleffektbrist ändå uppstår finns det sedan 2011 en planering för att lindra samhällskonsekvenserna som kallas styrel.

Effekt- och störningsreserv

Vid en befarad eleffektbrist finns en effektreserv som kan användas. Den skapas genom att Svenska kraftnät varje år ingår avtal om extra produktion av effekt med en eller flera elproducenter. Om effektreserven skulle visa sig vara otillräcklig kan Svenska kraftnät aktivera störningsreserven. Om även den visar sig otillräcklig kan Svenska kraftnät, som en sista åtgärd, beordra manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

Svenska kraftnät om effektreserv 
Svenska kraftnät om störningsreserv 

Manuell förbrukningsfrånkoppling

Om reserverna skulle visa sig vara otillräcklig kan Svenska kraftnät beordra så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) för att upprätthålla effektbalansen i elsystemet. Det är en sista åtgärd för att skydda elsystemet från större avbrott och skador.

Vid MFK måste elnätsföretag på mycket kort varsel koppla ifrån delar av nätet och anslutna elanvändarna. MFK kan även tillämpas efter ett stort elavbrott när elledningarna stegvis måste kopplas till. Hittills har MFK aldrig behövt tillämpas i Sverige.

För att om möjligt skydda samhällsviktig verksamhet vid en MFK ska från- och tillkoppling ske i särskild prioriteringsordning. Det görs utifrån underlag som anger vilka samhällsviktiga elanvändare som ska prioriteras och tas fram i en process kallad styrel.

Svenska kraftnät om MFK och styrel

Styrel

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess som syftar till att lindra samhällskonsekvenserna om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Mer om styrel