Informationssäkerhet och styrelarbetet

Energimyndigheten är ansvarig för utveckling av styrelprocessen. Vi har fått ett större antal frågor kring just informationssäkerhetsarbetet kopplat till styrel. För stöd i de frågorna hänvisar Energimyndigheten till andra myndigheter. Se listan nedan.

Inom ramen för arbetet med styrelprocessen tar Energimyndigheten inte emot några uppgifter om samhällsviktiga elanvändare eller elledningar från styrelaktörerna. Därför kan Energimyndigheten inte svara på frågor om andra aktörers informationssäkerhet inom deras styrelarbete.

Inför utveckling av kommande planeringsomgångar värderar Energimyndigheten hur process och rutiner kan anpassas för att om möjligt ytterligare underlätta det egna informationssäkerhetsansvaret som varje aktör har. 

Styrelaktörer som har frågor om hantering av skyddsvärda uppgifter (information) kan vända sig till följande myndigheter, beroende på frågeställning. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är av betydelse för Sveriges säkerhet. Andra skyddsvärda uppgifter omfattas av allmän informationssäkerhet.

Stöd till styrelaktörer

Om du är ...
... och har frågor om ...
...bör du vända dig till följande myndighet:
Kommun, region eller statlig myndighet (inkl. länsstyrelse)
Informationssäkerhet
Kommun, region eller statlig myndighet (inkl. länsstyrelse)
Säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter

Säkerhetspolisen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, t.ex. publikationer om hantering av säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter i en fristående dator,  riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av sådana uppgifter, signalskydd

Elnätsföretag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
Säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter

Webbutbildningar om säkerhetsskydd

Det finns webbutbildningar om säkerhetsskydd för såväl offentliga som privata aktörer som handlar om hur du arbetar med säkerhetskänslig verksamhet, det vill säga verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Utbildningarna är kostnadsfria och du hittar dem här:

Försvarshögskolans webbutbildning om säkerhetsskydd

MSB:s webbutbildning om hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar

MSB:s webbutbildning om signalskydd

Vissa elföretag som försörjer prioriterade elanvändare omfattas av säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS)

Elnätsföretag som levererar el till elanvändare i prioritetsklass 1-5 enligt styrelförordningen omfattas av författningarna om säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS).

Styrelförordningen på riksdagens webbplats

Ett sådant elföretag är en leverantör av samhällsviktiga tjänster enligt 3 kap. 1§ p.3 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2018:7) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

MSB:s föreskrifter (2018:7) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Det innebär att elföretaget ska anmäla sig till Energimyndigheten som är tillsynsmyndighet för NIS inom energisektorn.

Mer information om NIS

Anmäl dig som leverantör av samhällsviktig tjänst