Frågor och svar om styrel

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som handlar om styrelplanering. Om du saknar en särskild fråga går det bra att kontakta oss via e-post: sty...@energimyndigheten.se

Styrel syftar till att samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras om manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) måste tillgripas. En inbördes prioritering av de samhällsviktiga elanvändarna ska också göras. Prioriteringen ligger till grund för rangordningen av elledningar som ingår i elnätsföretagens planering för MFK

 • Om en samhällsviktig elanvändare inte når upp till prioritetsklass 4, går det att placera den i prioritetsklass 5 eller 6?

  Nej, inte alltid.

  Prioritetsklass 5 är endast för elanvändare som representerar stora ekonomiska värden. Prioritetsklass 6 är endast för elanvändare som har stor betydelse för miljön.

  Om den elanvändare som representerar stora ekonomiska värden går det bra att placera i prioritetsklass 5, eller om elanvändaren har stor betydelse för miljön i prioritetsklass 6.

  En elanvändare som ska prioriteras lägre än prioritetsklass 4 men inte uppfyller kriterierna för prioritetsklasserna 5, 6 eller 7 bör inte prioriteras.

 • Kan en elanvändare ha flera klasser, exempelvis 1 och 3?

  En viss anslutningspunkt kan bara ha en prioritetsklass. En verksamhet kan ha flera anslutningspunkter och därmed flera prioritetsklasser, till exempel prioritetsklass 1 och 3 där det är tidsperspektivet som skiljer dem.

 • Är inte prioritetsklass beroende på krishändelse eller scenario?

  Prioritetsklass tar inte hänsyn till annat än elanvändarens betydelse för samhället och att elanvändaren har ett kritiskt beroende av el för sin samhällsfunktion.

 • Hur ska kraftproduktionsanläggningar prioriteras?

  Anläggningar inom kraftproduktion ska prioriteras av elnätsföretagen.

 • Kan en verksamhet eller elanvändare ha hög prioritetsklass i styrel fastän de har reservkraft?

  Ja. I prioriteringen inom styrel ska vi inte ta hänsyn till reservkraft. Reservkraftens syfte är främst att minska konsekvenserna för den enskilda elanvändaren vid elavbrott, inte eleffektbrist. Den verksamhet som har skaffat reservkraft ska inte heller missgynnas i prioriteringen inom styrel.

 • Hur mycket kunskap om leveranskedjor behöver kommunen ha?

  Leveranser av varor och tjänster har ibland långa kedjor av leverantörer med underleverantörer. Det går inte alltid att kartlägga hela kedjan av underleverantörer som levererar till en samhällsviktig elanvändare.

  Kommunerna får göra en bedömning om hur långt det är rimligt att kartläggningen sträcker sig. Detta kan utredas i kommunens kontinuitetshantering.

 • Vi behöver prioritera vissa elanvändare på vintern och andra på sommaren. Hur gör vi?

  Styrel tar inte hänsyn till att samhällsviktiga elanvändare kan växla med årstid. Om man bedömer att en elanvändare ska vara prioriterad i styrel en del av året tas elanvändaren med i planeringsdokumenten.

 • Vi är ett företag med samhällsviktig verksamhet. Hur kommer vår verksamhet med i styrel?

  Privata företag med samhällsviktig verksamhet ska identifieras och prioriteras av kommuner, regioner och statliga myndigheter (inklusive länsstyrelserna).

  Privata verksamhetsutövare som anser att de har samhällsviktig verksamhet med ett kritiskt elberoende bör ha dialog med aktuell kommun, region eller statlig myndighet för att undersöka om verksamheten ska prioriteras.

 • Ska kommunen prioritera elledningar?

  Kommunen ska prioritera samhällsviktiga elanvändare. Enskilda elanvändare kan inte kopplas till eller från elnätet utan det är elledningar som kopplas till eller från.

  Därför rangordnas elledningarna utifrån antal samhällsviktiga elanvändare för varje elledning av kommunen. Rangordningen i varje kommun sammanställs sedan av länsstyrelsen till en rangordning av elledningar för hela länet.

 • Hur ska man tänka kring prioritering av exempelvis livsmedelsaffärer, drivmedelsstationer (bensinmack) och liknande?

  Om sådan service ska prioriteras och i så fall i vilken prioriteringsklass är en bedömning som kommun och länsstyrelse ska göra. Några livsmedelsaffärer och annan service kommer troligen att vara anslutna till samma elledningar som elanvändare i de högsta prioritetsklasserna. Det är därför inte nödvändigt att prioritera alla sådana serviceställen.

 • Varför måste elledningar rangordnas trots att samhällsviktiga elanvändare identifierats och prioriterats?

  Enskilda elanvändare kan inte kopplas till vid MFK under en eleffektbrist, utan det är elledningar som kopplas till. Styrel innebär att elledningar med många eller högt prioriterade elanvändare kopplas till i första hand.