Elenergibrist

Det är normalt låg sannolikhet att en elenergibrist ska inträffa. Skulle det hända kan det medföra konsekvenser för både enskilda användare och hela samhället. Därför kan det i förebyggande syfte behövas åtgärder som minskar användandet av el.

I ett ansträngt energiläge är det bra att vara extra observant på hur, när och om du behöver använda el. Måste alla rum vara uppvärmda, kan du använda mindre varmvatten och har du släckt lampor i de rum som är tomma?

Tips på hur du kan spara el. 

Elenergibrist

Elenergibrist uppstår när den samlade tillförseln av el inte förväntas motsvara behovet av el över tid. Det kan orsakas av en kombination av låga nivåer i vattenmagasinen, stillastående kärnkraftsreaktorer och som nu minskad möjlighet av import av el, som en följd av Rysslands stoppade gasexport.

Effektbrist

Elenergibrist i sin tur kan leda till eleffektbrist. Det inträffar när efterfrågan på el är större än det för tillfället går att producera eller importera vid en given tidpunkt. Det är en möjlig risk när det är kallt, då vi normalt importerar en del el.

När marknaden inte lyckas hantera elenergibristen och effektbrist uppstår kan Svenska kraftnät tvingas koppla ifrån delar av nätet för att skydda elförsörjningen från större avbrott och skador. Alla uppmanas då att minska sin elförbrukning framför allt under tider på dygnet som är hårt belastat. 

Manuell frånkoppling, Svenska kraftnät