Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

Fjärrvärmeföretag eller kunder kan ansöka om medling sedan förhandling skett mellan fjärrvärmeföretaget och kunden. En ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget underrättade kunden om att förhandlingen dem emellan avslutats.

En medling ska hjälpa parter komma överens

En medling vid Fjärrvärmenämnden ska hjälpa parterna att komma överens om avtalsvillkor och ska ge fjärrvärmekunden insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren för leveransen av fjärrvärme. Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindande beslut som företaget eller kunden måste följa.
Observera att Fjärrvärmenämnden inte prövar skäligheten i priset.

Nämnden är inte en domstol och prövar inte vem som har rätt eller fel i ett medlingsärende. En framgångsrik medling bygger därför ytterst på parternas vilja att komma överens.

Ansök om medling hos Fjärrvärmenämnden

Ledamöter utses av regeringen

Fjärrvärmenämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten vars ledamöter utses av regeringen.

Lagar och förordningar

Nämndens uppgifter och ansvar finns reglerade i följande lagar och förordningar:

Fjärrvärmelagen (2008:263)

Fjärrvärmeförordningen (2008:526)

Förordning (2014:520) med instruktion

Regeringens proposition (2007/08:60)

+

Andra organisationer

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över fjärrvärmeföretagen. Inspektionen granskar bl.a. företagens ekonomiska särredovisning och redovisar företagens priser så att kunder kan jämföra vad fjärrvärmen kostar i hela landet. 

Energimarknadsinspektionen

Fjärrvärmelagen

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. Konkurrensverket har även ansvaret för tillsyn över offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan med mera.

Konsumentverket

Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Energiföretagen 

Reko fjärrvärme

Reko fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna.

Reko fjärrvärme