Projektinformation

Projekttitel:
Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län
Projekttitel (eng):
Joint efforts for wind power in Jönköping County
Project manager:
Johan Lundberg
Organisation:
Region Jönköpings län
Projektnummer:
50920-1
Projektstart:
2020-09-15
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020321 232 kr
2021191 052 kr
2022347 299 kr
Total:859 583 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Larsson
Ärendesammanfattning:
Målet med projektet är att stärka förutsättningarna för fysisk planering för vindkraft samt en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet och på så sätt främja en hållbar utbyggnad av vindkraft. Detta sker genom att skapa en mötesplats för miljöinspektörer och planarkitekter på kommunerna samt berörda hos Länsstyrelsen under 2020–2022. Aktiviteterna riktar sig även mot kommunala politiker. Projektet förväntas stärka befintligt samarbete gällande vindkraft och skapa förutsättningar för fördjupad samverkan gällande kompetenshöjande insatser samt regional och kommunal planering. En snabb teknikutveckling och ökad kunskap om vindkraftens miljöeffekter medför ett behov av uppdaterade planeringsunderlag och en översyn av tillämpningen i planering och prövningsärenden. Regional samverkan är särskilt viktig utifrån den nationella strategi för vindkraft som håller på att tas fram, samt för att nationella och regionala riktlinjer ska få genomslag i den kommunala planeringen.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of the project is to strengthen the conditions for physical planning for wind power as well as a clear, efficient and transparent permit process in the county, thus to promote sustainable development of wind power in Jönköping County. This is done by creating a meeting place for environmental inspectors and planning architects in the municipalities and those concerned at the County Administrative Board during 2020-2022. The activities are also aimed at politicians in the municipalities. The project is expected to strengthen existing cooperation regarding wind power and create conditions for in-depth cooperation in terms of skill-enhancing efforts as well as regional and municipal planning. Technological development and increasing knowledge about the environmental effects brings the need for review and update current municipality plans and to review the permitting process. Regional cooperation is particularly important concerning the upcoming national strategy for wind power.