IPCEI Vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att möjliggöra för företag med vätgasprojekt som Sverige kan stödja, att anmäla intresse för att delta i IPCEI Vätgas. Energimyndigheten ska informera, samordna och planera ansökningsprocessen för IPCEI Vätgas. Uppdraget pågår till 2027.

Vad är IPCEI?

Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) är en mekanism för att främja investeringar i gränsöverskridande FoU- och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling och som kan få statligt stöd så länge villkoren enligt IPCEI:s riktlinjer är uppfyllda.

IPCEI är stora innovationsprojekt som ofta medför en hel del risker och som kräver en samordnad insats och gränsöverskridande investeringar från offentliga myndigheter och industrier i flera medlemsstater för att förverkligas. De riktar sig särskilt till nya industriområden som inte realiseras på grund av olika hinder (market failures).

Varför valdes vätgas ut som ett IPCEI område?

EU:s expertgrupp för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse har identifierat sex framtidsinriktade industrisektorer som bör prioriteras i EU:s kommande industristrategi.

Vätgasteknik och vätgassystem är en av dessa sex. Europeiska kommissionen strävar efter att uppmuntra flera så kallade branschallianser där investerare, industri och offentlig sektor samarbetar för att finansiera storskaliga projekt med positiva spridningseffekter för hela Europa. IPCEI-mekanismen är ett viktigt verktyg för att skapa sådana allianser.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Även om IPCEI-projekt är europeiska projekt startar processen nationellt och nationella medel används i varje land. Varje land som avser att delta genomför en kartläggning av nationellt intresse att delta i IPCEI-kvalificeringsprocessen.

Detta görs genom en öppen process (kallad Expression of Interest (EoI)), med urvalskriterier för vilka projekt som är tillåtna och vilka typer av projekt som kommer att prioriteras nationellt.

Sedan görs en så kallad matchmaking för att länka nationellt prioriterade projekt med europeiska projekt, där det bestäms vilka projekt som kvalificerar sig som IPCEI. Efter detta genomförs en gemensam anmälan till EU-kommissionen / ESA för att få godkännande för nödvändigt statligt stöd.

Övergripande projektkriterier:

  • Innovation - det av företaget föreslagna projektet ska vara mycket innovativt och gå längre än aktuell teknik och kunskap inom området
  • EU-samarbete – projektet ska tydligt förbättras genom ett samarbete med andra europeiska projekt inom IPCEI Vätgas. Projektet måste också ge ett betydande bidrag till att minska växthusgasutsläppen nationellt och internationellt.

Hur anmäler vi vårt intresse för att bli ett IPCEI projekt?

I mitten av februari 2021 öppnar vi möjligheten att skicka in ett så kallat Expression of Interest till Energimyndigheten. I ett första steg ska ni skicka in informationen beskriven i dokumentet Första steget - Intresseanmälan.

Läs också igenom dokumenten Projektbeskrivningsmall och Budgetmall, då ett Expression of Interest medför ett åtagande från företaget att tillhandahålla de obligatoriska dokumenten i steg två.  

Syftet med intressekartläggningen är att skapa en översikt över aktörer med relevanta projekt som kan inkluderas som Sveriges bidrag till konsortieformationerna på europeisk nivå. Det är därför viktigt att du är tydlig med de innovativa inslagen i projektet och hur dessa kan stärka värdet av gemensamma europeiska investeringar längs hela vätgasvärdekedjan.

Att uttrycka intresse i detta skede är icke-bindande, men det är en förutsättning att de projekt som skickas är väl förankrade i företaget och att projektet kan initieras snabbt.