International Energy Agency (IEA) - ett unikt globalt samarbete

International Energy Agency (IEA) är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor och har 31 medlemsländer. Även den Europeiska Kommissionen deltar i IEA-arbetet.

IEA startades som en följd av oljekriserna på 1970-talet och fokuserade i början främst på försörjningstrygghet och beredskapslagring av olja. IEA utvecklade redan från början en unik samarbetsform för att kunna uppnå sina mål: att kunna agera snabbt vid eventuell global oljekris och samtidigt minska beroendet av olja. För att möjliggöra ett snabbt agerande kom medlemsländerna överens om krav på oljelagring; om att kunna snabbt minska konsumtionen och att ta gemensamt ansvar för tillgångarna vid behov.

Efter hand har samarbetet utvidgats till att även täcka forskning och utveckling, statistik, policyfrågor, klimat, förnybar energi och energieffektivisering. För att minska oljeberoendet och för att stödja utveckling av organisationens samarbetsområden har man också skapat nya samarbetsformer. För att utveckla och ta i bruk alternativa energikällor samt ny renare och mer effektiv teknik, arbetar medlemsländerna tillsammans i så kallade tekniksamarbeten. Deltagandet i tekniksamarbetena är frivilligt.

Sedan IEA bildades har den globala energianvändningens inverkan på miljön och klimatet blivit allt mer uppenbar. Utvecklingen visar också att den framtida tillväxten i energiutnyttjandet och ökningen av växthusgasutsläpp kommer från länder utanför den egna medlemskretsen. De senaste åren har IEA också intensifierat arbetet med icke-medlemsländer, Indien, Ryssland, Sydafrika, Indonesien och Brasilien, eftersom dessa länder är strategiskt viktiga samarbetspartners i energifrågor.

Sveriges deltagande i IEA

Sverige deltar aktivt inom IEA på samtliga nivåer. Skälen till att delta är dels att följa utvecklingen på den globala energiarenan, bevaka svenska intressen och se till att arbetet inom IEA drivs i en riktning som Sverige stödjer. När det gäller deltagande i olika tekniksamarbeten är syftet både att sprida svenskt kunnande (vilket på sikt kan främja export av svensk energiteknik) och att lära av andra. I tekniksamarbetet deltar representanter från Energimyndigheten och andra myndigheter samt universitet och näringsliv.

Årliga rapporter

IEA granskar medlemsländernas energipolitik och ger också ut rapporterna World Energy Outlook (WEO) och Energy Technology Perspectives (ETP) samt Nordic Energy Technology Perspectives (NETP) som är viktiga underlag för policyutveckling och de internationella klimatförhandlingarna. IEA anses som en av de viktigaste källorna för fakta om världens energisystem och politik