Hållbar batterivärdekedja

Forskningsprogrammet Hållbar batterivärdekedja fokuserar på nya och befintliga batteritekniker, resurseffektiva tillverkningsprocesser, återvinning samt batterivärdekedjans funktion i ett systemperspektiv.

Genom programmet vill Energimyndigheten säkerställa akademisk kompetens för att möta de ökande kunskapsbehoven och tillväxtmöjligheterna på batteriområdet. Programmet kommer att främja samarbeten mellan aktörer i batterivärdekedjan och skapa attraktiva forskarmiljöer som attraherar och bibehåller talanger.

Fokusområden inom programmet

Programmet fokuserar på forskningsprojekt inom följande områden:

 • nya batterimaterial och batterikemier
 • återvinning och återanvändning
 • säkerhetsfrågor
 • metoder och verktyg för modellering av batterisystem
 • vidareutveckling av befintliga batterimaterial och kemier
 • diagnostik och mätning
 • styrning och användning av batterier.

Programmet finansierar även systemanalyser för olika batterispår, kunskapssynteser, genomförbarhetsstudier och policyanalyser. 

Syfte och mål

Programmets långsiktiga målsättning är att genom batterirelaterad forskning och akademisk kompetensuppbyggnad bidra till konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk och social hållbarhet. En utgångspunkt för programmet är att resurs- och energieffektiva, systemeffektiva och cirkulära processer längs batterivärdekedjans delar bidrar till stärkt och bibehållen konkurrenskraft för svenska aktörer, en hållbar elektrifiering av transporter och ett resilient energisystem.

Programmets mål är att bidra till att:

 • nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning i elsystem, fordon och farkoster har utvecklats.
 • det finns världsledande kunskap och kompetens hos svenska forskare och företag om:
  • Mogen och omogen batteriteknik för användning i elsystem, fordon och farkoster.
  • Hållbara och kostnadseffektiva återvinningsprocesser och återvinningsmetoder.
 • det har utvecklats ett nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och att det finns en utvecklad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag och akademi.
 • den nordiska och europeiska forskningssamverkan kring batterivärdekedjan har utvecklats.
 • det har tagits fram relevanta kunskapsunderlag för policyutveckling.

På sikt förväntas programmet också bidra till kunskap och kompetens inom näringsliv och offentlig sektor kring en hållbar batterivärdekedja.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

Programmet pågår under perioden 1 juni 2024 till 31 december 2029. Huvuddelen av programmets inledande 160 miljoner kronor fördelas genom öppna utlysningar. Den första utlysningen öppnade i juni 2024.

Ytterligare utlysningar kommer under 2025 och 2026. Uppföljning och utvärdering kommer ske utifrån programmets inriktning, mål och kriterier med hjälp av resultatmått och indikatorer. En uppföljning görs 2027, med möjlighet till förlängning om det är motiverat.