Vattenkraft

Vattenkraften svarar i dag för cirka 45 procent av Sveriges elproduktion och en stor del av den tillgängliga reglerkapaciteten. Det gör vattenkraften till den enskilt största förnybara energikällan i Sverige.

Vattenkraften har en nyckelroll för balanshållningen i kraftsystemet. Balanseringen sker på års-, vecko- och dygnsbasis och ända ned på sekundnivå. I framtiden förväntas vattenkraftens flexibilitet få ökad betydelse. Storskalig utbyggnad av vindkraft och förstärkt överföringskapacitet är drivkrafter för detta. Förståelse för de tekniska utmaningar som detta kan innebära är viktigt för drift och förnyelse av vattenkraften.

I omställningen till ett helt förnybart elsystem år 2040 måste andelen förnybar elproduktion öka i det svenska energisystemet. Därför ställs allt hårdare krav på vattenkraften i dess roll som planerbar och reglerbar kraftkälla. Samtidigt kan högre miljökrav påverka både elproduktion och reglerkapacitet. För att säkerställa en hållbar vattenkraft och utveckla vattenkraftsproduktionen behövs fortsatt forskning och innovation inom vattenkraftområdet.

Energimyndigheten stödjer forskningsinsatser som syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vattenkraft.

Energimyndigheten stödjer forskningsprojekt inom bland annat forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem.

Framtidens elsystem