EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. 

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.

Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

Utlysningar

Fondens målsättning är att ha löpande utlysningar som öppnar för ansökningar i fjärde kvartalet varje år till och med 2030. 

Mer information om tidigare utlysningar som stängt för ansökningar finns i Funding and Tenders portal.

Funding and Tenders portal, EU-kommissionen

Nästa utlysning

Fonden planerar att öppna årets utlysningar för ansökningar den 23 november 2023. Utlysningarna planeras att vända sig till små, mellanstora och stora utvecklingsprojekt och demonstrationer, pilotprojekt samt tillverkning av klimatrelaterade produkter. Fonden planerar även att samma dag öppna en auktion för budgivning riktad till producenter av förnybar vätgas. Den totala budgeten för årets utlysningar planeras att uppgå till cirka 4,9 miljarder Euro. 

Planerad pilotauktion

Nytt från 2023 är att fonden även kommer att hålla utlysningar i form av auktioner i syfte att stödja teknik som är på väg att kommersialiseras. Den första pilotauktionen riktar sig till producenter av förnybar vätgas som uppfyller kraven i direktivet för förnybart. Vinnande aktörer får ett produktionsbaserat stöd över en tioårsperiod. Stödet kan täcka upp till 100 procent av merkostnaden av att tillämpa elektrolysbaserad vätgasproduktion jämfört med fossil produktion. Budgeten för pilotauktionen uppgår till 800 miljoner euro och det finns ett pristak på 4,5 Euro per kilo vätgas.

Pilotauktionens stöd får inte kombineras med andra statsstöd förutom nedsättningar på avgifter på elförbrukning som beviljats genom artikel 403 i EU:s riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi (CEEAG). EU-kommissionen har meddelat att även nedsättningar med samma syfte, beviljade genom artikel 44 i Gruppundantagsförordningen (GBER), är tillåtna. Därför ses den svenska nedsättningen av skatt på el för tillverkningsindustrin som ett tillåtet statsstöd.

Competitive bidding, EU-kommissionen

Stöd att skriva ansökan

Svenska små och mellanstora företag kan kostnadsfritt få information och stöd att skriva ansökan till Innovationsfondens utlysningar via EUSME Support. Verksamheten inom EUSME Support är finansierad av Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket.

Mer information hos EUSME

Grundläggande information om EU:s innovationsfond

Det huvudsakliga syftet för projekten bör vara att kunna verifiera undvikandet av/en minskning av växthusgasutsläpp.

EU:s innovationsfond fokuserar på följande områden

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring

Form av stöd

Stöd från innovationsfonden till projekten kan delas ut främst som bidrag eller bidragande delar till blandfinansieringsinsatser. Samfinansiering av projekt kan ske med nationella eller europeiska stöd enligt relevant reglering. 

Relevanta kostnader

Bidrag ges för upp till 60 procent av de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser (se utlysningstext för en mer utförlig beskrivning).

Ansökningsprocess

Ansökan görs direkt till EU och görs inte via Energimyndigheten.

Urvalskriterier

 • Potential att undvika utsläpp av växthusgaser
 • Grad av innovation
 • Mognadsgrad
 • Teknisk potential och marknadspotential för bredare tillämpning eller reproducerbarhet eller framtida kostnadsminskning
 • Kostnadseffektivitet

Projektutvecklingsstöd (Project Development Assistance - PDA)

Ges i form av bidrag till projekt som inte har tillräcklig mognadsgrad med upp till 100 procent av relevanta kostnader.

 • Förbättring och utveckling av projektets dokumentation, eller av komponenter i projektets utformning, i syfte att säkerställa att projektet har en tillräcklig mognadsgrad.
 • Bedömning av projektets genomförbarhet, inbegripet tekniska och ekonomiska studier.
 • Rådgivning om projektets finansiella och rättsliga struktur.
 • Kapacitetsuppbyggnad för projektets initiativtagare.

Rådgivningstjänst för energiinnovationer från EIB 

Europeiska investeringsbanken (EIB) har skapat en ny rådgivningstjänst som bidrar till att öka den finansiella mognaden i projekt som bidrar till att minska växthusgaser. Det är nu möjligt att ansöka till EIB om att bli rådgivningstjänstens kund. Stödet är inte kopplat till Innovationsfondens ansökningsprocess och förutsätter inte att man lämnar in en ansökan till innovationsfonden.

Ungefär 60 företag kommer att väljas för rådgivningen som är gratis.

NER 300 financial advisory, EIB

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten deltar i en rådgivande expertgrupp som består av representanter från branscher, EU:s medlemsstater, associerade länder och EU-kommissionen samt är nationell kontaktpunkt (NCP) för innovationsfonden.

Frågor

Om du har frågor om EU:s innovationsfond kan du kontakta oss på: eusinnova...@energimyndigheten.se 

Är det sökande företaget ett litet eller mellanstort företag kan du även kontakta EU SME Support.

EU SME Support, Eusme