Frågor och svar om Industriklivet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Industriklivet.

+

Vad är en industri som omfattas av stöd inom Industriklivet?

Industriklivet omfattar industrier som till exempel (SNI-, SPIN-kod):

 • Järn- och stålindustrin, inklusive järnmalmsgruvor och ferrolegeringar
 • Övrig metall inklusive övriga gruvor       
 • Raffinaderier och kemiindustri       
 • Mineralindustri   
 • Skogsindustri      
 • Andra/nya industrier – se strategiskt viktiga insatser nedan.

För stöd till bio-CCS/negativa utsläpp ingår även el- och värmesektorn (bio-CCS).

+

Vilka aktörer ska delta i ett projekt?

Projektgruppens sammansättning kan variera beroende på typ av projekt. I industrinära projekt krävs att relevanta användare av resultaten deltar aktivt eller driver projektet.

+

Vad är en strategiskt viktig insats?

Strategiskt viktiga insatser avser åtgärder inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i samhället.

En strategiskt viktig insats inom Industriklivet måste därför vara tydligt kopplad till en eller flera befintliga eller nya industrier. Det kan exempelvis vara nya lösningar inom områdena batterier, biodrivmedel, vätgas eller återvinning.

+

Kan jag söka stöd för en vätgasmack?

Nej, eftersom Industriklivet syftar till åtgärder inom industrin. I ett systemperspektiv, där ett eventuellt överskott av vätgas som används i en industri distribueras till en vätgasmack kan det eventuellt ingå som en del i ett större projekt.

+

Kan jag söka stöd för att byta bränsle i min anläggning?

Nej, inte om det handlar om konventionella bränslebyten till exempel att byta från ett fossilt bränsle till ett förnybart. Bränslebyten kan komma i fråga för stöd om det innebär ett tekniksprång för industrin och är innovativt teknikmässigt.

+

Kan företaget ingå i EU-ETS?

Ja. Även företag som ingår i EU-ETS kan få stöd inom Industriklivet.

+

Hur mycket stöd kan jag söka?

Hur mycket stöd som kan sökas (stödintensitet/stödnivå i procent av projektets totala kostnad) varierar beroende på typ av projekt. I respektive utlysningstext framgår vilka begränsningar som finns.

Det finns däremot inga begränsningar i ett projekts omfattning vad gäller totala kostnader eller sökt stöd beloppsmässigt. Beviljat stöd i pågående projekt ligger mellan några hundra tusen kronor upp till flera hundra miljoner kronor och beror på vad som ska göras inom projektet.

+

Vad är ett projekt?

Med ”projekt” avses en tillfällig insats för att ta fram en viss produkt, tjänst eller för att uppnå ett visst resultat. Projekt löper därmed över en viss tid, ska uppfylla vissa mål, och innehåller normalt både utrustnings- och lönekostnader (CAPEX och OPEX). Undantaget för investeringsprojekt, som framförallt består av utrustningskostnader (CAPEX).

+

Vilken typ av projekt kan jag få stöd för?

Industriklivet finansierar projekt som avser ett tekniksprång som innebär att nya eller oprövade tekniker eller lösningar införs i industrin.

Område 

Utsläpp från industrins processer 

 • Förstudier  
 • Forskning 
 • Pilot/demo 
 • Investering 

Negativa utsläpp 

 • Förstudier  
 • Forskning 
 • Pilot/demo 
 • Investering 

Strategiskt viktiga insatser 

 • Förstudier  
 • Pilot/demo 
 • Investering 
+

Hur långt får mitt projekt vara?

Ditt projekt måste avslutas senast 31 december 2030, vilket är så länge som finansiering i dagsläget finns inom Industriklivet.

+

När är sista datum för att söka?

För forskningsprojekt hålls två utlysningar per år, en under våren och en under hösten. Se öppna utlysningar för aktuella datum för sista ansökningsdag.

För genomförbarhets/förstudier, pilot- demonstrations- eller investeringsprojekt går det att skicka in ansökan när som helst under året. Bedömning och beslut görs löpande.

+

Vad är ett processrelaterat utsläpp?

Processutsläpp är utsläpp av växthusgaser direkt från industrins processer för tillverkning och bearbetning i produktionen som orsakas av tillverkningsprocessen.

Det är fossila utsläpp enligt klimatrapporteringen samt vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till de processrelaterade utsläppen. Här avses även utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser, till exempel fackling av industriella restgaser.

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår endast i de fall även en minskning av direkta utsläpp från processer ingår i projektet eller då de innebär ett tekniksprång för industrin. Det innebär att konventionella bränslebyten inte ingår i Industriklivet.

+

Vad är ett negativt utsläpp som kan få stöd inom Industriklivet?

Inom Industriklivet kan stöd ges till projekt som syftar till att uppnå permanenta negativa utsläpp av växthusgaser genom avskiljning, transport och geologisk lagring eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Permanenta negativa utsläpp uppnås exempelvis vid infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. Stöd kan ges till utveckling av hela eller delar av kedjan från avskiljning till lagring.

+

Kan jag söka stöd för biokol?

Ja om avsikten är ett biokol som ska användas i en industriell process som ersättning för ett fossilt kol, till exempel i stålindustrin, vilket bidrar till att minska industrins fossila utsläpp av växthusgaser.

Nej om avsikten är produktion eller användning av biokol för exempelvis jordförbättring eller som kolsänka då detta inte bedöms vara geologisk eller motsvarande permanent lagring vilket är ett krav inom Industriklivet, se frågan om ”Vad är ett negativa utsläpp som kan få stöd inom Industriklivet”.