Klimatkontrakt 2030

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan städer, myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Kontraktet syftar till att öka takten i klimatomställningen.

För att minska våra växthusgasutsläpp och nå upp till Sveriges klimatmål behöver samhället ställa om. I det arbetet har städer en avgörande roll.

Klimatkontrakt 2030 samlar städer, myndigheter och andra aktörer i ett missionsorienterat arbete mot klimatneutralitet. Ett missionsorienterat arbetssätt innebär att flera olika aktörer arbetar i samma riktning mot gemensamma mål. Styrkan med kontraktet är att vi samspelar på flera nivåer i samhället, vilket leder oss mot en snabbare klimatomställning.

Klimatkontraktet är ett nytt och innovativt instrument som sammanflätar finansiering och regelverk. Det är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån, och ska revideras varje år.

Idén med klimatkontrakt kommer från EU:s mission Klimatneutrala och smarta städer, där målsättningen är 100 klimatneutrala städer i Europa till 2030. Genom att vara först ut att upprätta klimatkontrakt är Sverige en föregångare som visar vägen för de övriga europeiska länderna och EU-kommissionen.

Vilka är med?

23 svenska städer har signerat Klimatkontrakt 2030. Dessa är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Uppsala, Umeå, Järfälla, Enköping, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund.

Sex myndigheter har också signerat Klimatkontrakt 2030. Dessa är Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket.

Drivande i satsningen är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Vilken är Energimyndighetens roll?

Energimyndighetens roll i sammanhanget är att tillsammans med de andra fem myndigheterna vara en aktiv part och driva på systemtransformation. Sedan 2021 har myndigheterna arbetat tillsammans som ett innovationsteam med representanter för varje myndighet i syfte att möjliggöra städernas omställning. Energimyndigheten är sammankallande.

Precis som städerna ska myndigheterna uppdatera sina åtaganden i klimatkontraktet varje år. I 2023 års version av kontraktet åtar sig myndigheterna att fortsätta det gemensamma arbetet för att stödja kommunernas klimatomställning inom fyra områden:

  • Smart policyutveckling.
  • Stöd till forskning, innovationer och utveckling.
  • Samordnande insatser kring finansiering.
  • Deltagande i europeiska initiativ.

Vad åtar sig myndigheterna konkret?

Myndigheternas revideringar inför 2024 beskriver fortsatta steg i de innovationsprocesser som tidigare har initierats av myndigheterna. Under året kommer flera policylabb genomföras, där städerna och myndigheterna arbetar tillsammans för att utforska hinder kopplat till hur regelverk inom olika fokusområden kan hanteras. Myndigheterna ger även stöd till systemdemonstratorer, en ny insatsform för lokal omställning, och genom att utveckla lokala portföljanalyser ges städerna en överblick över den finansiering de erhållit från myndigheterna.

Myndigheterna medverkar även i de forum och på de arenor som Viable Cities arrangerar.

Myndigheternas åtaganden handlar också om att under 2024 ha särskilt fokus på utvecklingen av Klimatkontrakt som format och som governancemodell. Detta ska göras i ett särskilt strategiskt utvecklingsprojekt.

I inledningen till myndigheternas åtaganden beskrivs även myndigheternas pågående arbete med att utveckla stödjande strukturer och nya arbetssätt för en mer sammanhållen, strategisk och lärande utvecklingsprocess, i syfte att mer samlat kunna ge ett bättre stöd till kommuner. Regeringsuppdraget Rådet för hållbara städer fungerar där som ramverk och strategiskt forum för gemensamma frågor medan myndighetssamverkansplattformen svensk modell för hållbar urban utveckling, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt Klimatkontrakt 2030, arbetar mer operativt med konkreta aktiviteter. Myndigheternas arbete i Klimatkontraktet kan ses som en gemensam innovations- och omställningsarena för städerna och myndigheterna.