Havsenergi

Havsenergi är ett samlingsbegrepp som omfattar tekniker för energiomvandling från vågor, tidvatten, havsströmmar, temperaturskillnader och salthaltskillnader. Dessa tekniker är starkt beroende av lokala förhållanden och befinner sig generellt sett i ett tidigt stadie av forskning och utveckling.

Genom en förhållandevis jämn elproduktion har havsenergi på lång sikt möjligheten att bidra med en rad positiva effekter till ett elsystem alltmer baserat på förnybar energi. Havsenergiteknik behöver dock vidare utvecklas och den största utmaningen är att få ner kostnaderna till en nivå där tekniken blir konkurrenskraftig.

I dagsläget är vågkraft den havsenergiteknik som har visat sig ha bäst förutsättningar i Sverige, men den stora potentialen för samtliga havsenergitekniker finns utomlands. Sverige ligger förhållandevis långt fram i utvecklingen av vågkraft, med etablerade forskare och företag inom området. Det finns även stark kompetens inom närliggande näringar exempelvis energi-, tillverknings- och offshoreindustrin i Sverige.

Energimyndighetens satsning inom havsenergi ska leda till ökat samarbete mellan marknadsaktörer, och stödja miljömässigt hållbara innovativa lösningar som kan bidra med kostnadsreduceringar och effektiviseringar, med fokus på teknik som har potential att kommersialiseras till 2030.