Design för energieffektiv vardag 2018-2024

Energimyndigheten satsar 120 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram - Design för energieffektiv vardag. Programmet ersätter det tidigare programmet Energi, IT och Design som Energimyndigheten har drivit i tio år.

Forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag omfattar totalt 120 miljoner kronor fördelat mellan tidsperioden 1 februari 2018 – 31 december 2024. Programmet finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap.

Programmet syftar till att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Områdena ska bidra till att uppnå följande utfallsmål år 2030:

Kunskap och kompetens

  • Aktörer har kunskap och kompetens om hur designtänkande ska användas för att stärka individers roll och underlätta för människor att göra hållbara val i sin vardag avseende deras energianvändning och miljöpåverkan.
  • Människor har kunskap om och möjlighet att förändra sin energi- och miljöpåverkan och vardagslivets energianvändning utmärks av hög och ökande effektivitet samt flexibilitet.

Innovation och teknik för resurseffektivitet

  • Det är enkelt och tilltalande för olika grupper av individer att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, -lagring och -användning.
  • Det finns tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.
  • Det svenska näringslivet är framstående inom tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande och människors beteenden som stärker individens roll samt inflytande i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

SVID är programkansli

Energimyndigheten har gett SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) uppdraget att koordinera och kommunicera inom programmet. SVID förvaltar även den officiella webbplats som är framtagen för programmet.

www.designforenergi.se

Utlysningar

Programmet fördelar i huvudsak medel genom öppna utlysningar, varav den första planeras i mars 2018. Därefter kommer att hållas minst en, vid behov två, utlysningar per år. Den första utlysningen kommer att täcka alla programområden men programmet kan också, vid behov, ha tillfälliga riktade utlysningar avgränsande till specifika områden, utfall eller målgrupper.

Prenumerera även gärna på Energimyndighetens utlysningar.

Årlig programkonferens

Inom ramen för Design för energieffektiv vardag kommer Energimyndigheten att arrangera en programkonferens varje år.

Här hittar du information om kommande aktiviteter.

Nätverksgrupp på Linkedin

För att främja nätverkande mellan projekt inom Design för energieffektiv vardag, och skapa ett forum där man kan hitta projektpartner, så finns det en nätverksgrupp för programmet på LinkedIn.

Gruppen är en öppen nätverksgrupp för alla som vill hitta projektpartner för utlysningar/ansökningar till Design för energieffektiv vardag, den är även till för pågående projekt i programmet som vill nätverka. Det är öppet för alla att skapa ett inlägg kring ett ämne man önskar diskutera eller få input kring, eller om man söker en projektpartner inom ett specifikt område.

Nätverksgrupp på Linkedin för projekt inom Design för energieffektiv vardag.

Varmt välkomna att gå med i gruppen!