Termoprogrammet

Programmet Termo stödjer forskning och innovation som bidrar till utvecklingen av framtidens värme- och kylalösningar. Förutom finansiering av forskning- och innovationsprojekt jobbar programmet även med aktiviteter som syftar till ökat nyttiggörande, nätverkande, kommersialisering och internationalisering. 

Syftet med programmet Termo är att bidra till utvecklingen av värme och kyla för framtidens energisystem. I programmet ingår såväl det tekniska systemet som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Dessutom bidrar programmet till att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenska företag.

Programmet arbetar, förutom med forskning- och innovationsprojekt, även med aktiviteter som syftar till ökat nyttiggörande, nätverkande, kommersialisering och internationalisering. Detta genom att bedriva kommunikationsinsatser, innovationskluster, upphandlingar av nationella och internationella expertuppdrag, syntesarbete samt uppföljningsaktiviteter.

Programmet pågår till den 31 december 2024 har en ram om 260 miljoner kronor för åren 2018–2024.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsområden

Värme- och kylalösningar för framtidens användare och lokalsamhällen

Lokala samhällen kan dela energi med varandra via så kallade energigemenskaper, där till exempel ett hus delar sin överskottsvärme eller kyla med en annan byggnad eller lokal.

Ett sammankopplat energisystem på både lokal- och stadsnivå leder därmed till ökad resurseffektivitet, men bidrar även till en ökad flexibilitet och robusthet som är viktiga aspekter inom framtidens energisystem. 

Inom Termo arbetar vi bland annat med ökad kunskap om effektiva energigemenskaper.    

Effektivt tillvaratagande av förnybar och återvunnen värme och kyla

Förnybara och återvunna energiresurser finns i form av geotermisk energi, solenergi, biobränsle och avfall, överskottsvärme från såväl industrin som andra sektorer till exempel datacenter, livsmedelsbutiker och byggnader.

Inom Termo arbetar vi med projekt kring nya och förbättrade lösningar för nyttiggörande, robusthet och lagring av dessa resurser, samt lösningar för hur resurserna kan komplettera varandra på ett kostnads- och resurseffektivt sätt.

Missionsinriktat angreppsätt för effektivt samspel inom värme och kyla

Samspelet mellan en variabel elproduktion och lagringsmöjligheterna i värme- och kylasystemen har en viktig roll. Lika viktigt är samspelet vad gäller nyttiggörande av den överskottsvärme och -kyla som uppstår i olika verksamheter.

Inom Termo har vi ett missionsinriktat angreppssätt där aktörer jobbar i samma riktning mot gemensamma mål. Affärsmodeller, organisationsprocesser, tekniker, regler och avtal med mera är avgörande i sammanhanget samt att dessa utgår från en helhetssyn på energiomställningen.  

Termo har en extern webbplats

På programmets webbplats kan du ta del av information om aktiviteter, projekt, nyheter och rapporter som upprättats inom programmet. Du även hålla dig uppdaterad genom att skriva upp dig på programmets nyhetsbrev som skickas ut varannan månad.   

Besök: www.termoinnovation.se

Sök stöd

Du söker stöd genom att ansöka till en av programmets utlysningar.
Utlysningar hittar du här.