Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

För att nå klimatmålen kommer det att krävas omfattande investeringar i ny teknik som sällan är kommersialiserad. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar. Industrin har en stor roll i omställningen, både genom att minska sina egna utsläpp och genom att bidra till klimatomställningen i samhället genom sina produkter och material.

Inom Industriklivet kan bidrag ges till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom följande tre områden:

+

Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser

Inom det här området kan projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och andra växthusgasutsläpp få stöd. Andra växthusgasutsläpp kan vara vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp. Syftet är att finansiera tekniksprång och bidra till industrins ambitioner att ställa om.

Med processrelaterade utsläpp avses utsläpp direkt från industrins processer enligt klimatrapporteringen, och utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser. Det är till exempel fackling av industriella restgaser.

Utsläpp med ett indirekt samband med industrins processer är exempelvis förbränningsutsläpp. Projekt där minskning av utsläpp från inköpta bränslen som industrin förbränner enbart för att utvinna energi kan bara få stöd om det också ingår minskning av direkta utsläpp från processer, eller om det innebär ett tekniksprång för industrin. Konventionella bränslebyten ingår inte.

Projekt som syftar till utveckling av tekniker och system för CCS, det vill säga koldioxidinfångning, transport och lagring av koldioxid med fossilt ursprung kan endast få stöd om det saknas andra rimliga alternativ.

+

Område 2 – negativa utsläpp

Inom det här området kan projekt som bidrar till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser få stöd. Negativa utsläpp sker genom avskiljning, transport och geologisk lagring eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Permanenta negativa utsläpp kan uppnås genom infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. I negativa utsläpp ingår inte koldioxidanvändning (CCU) eller produktion och användning av biokol.

+

Område 3 – strategiskt viktiga insatser inom industrin

Strategiskt viktiga insatser betyder här tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i övriga samhället. Dessa insatser inom industrin kan vara ny teknik och innovativa lösningar, eller system och värdekedjor exempelvis inom områdena batterier, biodrivmedel och återvinning.

Kan ditt projekt få stöd? 

Klicka på bilden och se vilka kriterier som gäller för projekt inom Industriklivets tre områden:

En processbild som visar om du ditt företag kan söka stöd.

 

Utlysningar inom Industriklivet

Industriklivet har två utlysningar. För mogna och marknadsnära projekt finns utlysningen Industriklivet - uppskalning och kommersialisering.

Industriklivet – uppskalning och kommersialisering

Du kan ansöka när som helst under året. Vi bedömer löpande ansökningar som kommer in.

För mindre mogna och akademiskt drivna forskningsprojekt finns en separat årlig utlysning.

Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

Bakgrund till uppdraget

Industriklivet omfattar totalt 1 457 miljoner kronor 2024 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2031, och den årliga budgeten beslutas i samband med budgetpropositionen.

Energimyndigheten fick genom Regleringsbrev för 2018 i uppdrag att ansvara för Industriklivet. Industriklivet är sedan 2021 en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle efter covid-19-pandemin och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF är ett inslag i NextGenerationEU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.