Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå klimatmålet. Bidrag finns att söka för åtgärder som bidrar till:

  1. att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser eller,
  2. negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

I processrelaterade utsläpp ingår:

  • processutsläpp enligt klimatrapporteringen
  • utsläpp som uppstår vid förbränning av en restprodukt (energivara) från en fossil råvara i processen
  • fackling inom industrin.

Satsningen är på 300 miljoner kronor om året 2018–2040. Energimyndigheten fick genom Regleringsbrev för 2018 i uppdrag att ansvara för Industriklivet. I och med vårändringsbudgeten 2019 utvecklas nu Industriklivet för att också ge stöd till investeringar i teknik som kan leda till negativa utsläpp genom att avskilja, transportera samt geologiskt lagra växthusgaser av biogent ursprung. Samtidigt tillförs ytterligare medel till Industriklivet för 2019.

För mer information om stödmöjligheter inom Industriklivet läs mer under öppna utlysningar. Mer om övriga stödmöjligheter inom industrin hittar du här.