Projektinformation

Projekttitel:
Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem
Projekttitel (eng):
Evaluation of capacity constraints in the Swedish low- and medium voltage grid network when having a 100% renewable electricity system
Koordinator:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Diarienummer:
2022-201339
Projektnummer:
P2022-00740
Projektstart:
2023-02-01
Projektslut:
2026-02-01
Budget:
ÅrBeviljat
20231 111 250 kr
20241 011 250 kr
2025983 750 kr
Total:3 106 250 kr
Program:
Framtidens elsystem
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Projektsammanfattning:
Elnätet kommer att få en ökad roll i takt med att vi bygger ut mer förnyelsebar energi, och med en ökad elektrifiering. Elektrifieringen kommer, lokalt och regionalt, att skapa ett ökat effektbehov med risk för kapacitetsbrist i elnätet. Projektet ämnar att utveckla en nätverksmodell över hela Sveriges låg-, mellan- och högspänningsnät. Modellen kommer att användas för att analysera: (i) vart kommer vi potentiellt att få kapacitetsbrist i elnätet; (ii) optimal placering av nya laster (t.ex. laddstationer för elbilar) och sol- och vindkraftverk för att minska påverkan på nätet; och (iii) vart geografiskt får vi störst värde av energilagring (batterier). Nätverksmodellen är unik genom att den inte kräver någon känslig information om dagens elnät, samt dess geografiska täckning (hela Sverige). Ett mål är också att modellen ska användas utanför projektet då vi sett att det finns ett mycket stort intresse bland elnätsbolag, fordonstillverkare, Göteborg stad och myndigheter.
Energimyndighetens andel:
100 %