Så arbetar vi med forskning och innovation

Energimyndigheten har ett helhetsperspektiv på energiomställningen i Sverige. Med forskning och innovation bygger vi upp den kunskap och kompetens som behövs och utvecklar lösningar för en hållbar omställning.

Förslag på strategiska prioriteringar inom energiforskning och innovation

Energimyndigheten har lämnat förslag på strategiska prioriteringar inom energiforskning och innovation till Klimat- och näringslivsdepartementet. I rapporten presenterar Energimyndigheten prioriterade insatser för forskning och innovation inom energiområdet för perioden 2025–2028.

Forskning och innovation för en hållbar omställning


Rapporten kompletterar det underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik som lämnats in gemensamt av Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vinnova och Energimyndigheten.

Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle, Vetenskapsrådet

Energimyndighetens remissvar på utredningen om forskningsfinansiering

Energimyndigheten ser inte att forskningsfinansieringsutredningens förslag om att omorganisera det svenska forskningsfinansieringssystemet ger några direkta förbättringar. Att separera energiforskningen från Energimyndighetens övriga insatser på energiområdet kommer att innebära påtagliga negativa konsekvenser för energiomställningen.

Energimyndighetens svar på utredningen om forskningsfinansiering

Energimyndighetens roll som forskningsfinansiär 

Energimyndigheten är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet inom energiområdet. En del av detta uppdrag är att, på ett strategiskt och sammanhållet sätt finansiera forskning och innovation i nära samverkan med andra energipolitiska insatser.

Vi ansvarar för att på ett strategiskt och sammanhållet sätt finansiera forskning och innovation i nära samverkan med andra energi- och klimatpolitiska insatser och styrmedel – i såväl Sverige som i EU och globalt. Med hjälp av den helhetssyn och det systemperspektiv som Energimyndigheten har på energiområdet utformar och utvecklar vi våra satsningar inom forskning och innovation på ett sätt som mest effektivt bidrar till en hållbar energiomställning.

Så arbetar vi med våra forskningsprogram

Inför uppstart eller förlängning av ett program genomförs ett strategiskt arbete som bygger på utvärderingar, aktuella scenarier och kontinuerlig omvärldsbevakning och lärdomar från föregående programperiod. I de fall där det bedöms vara relevant kopplar Energimyndigheten också ett strategiskt råd till olika forskningsprogram. Råden består av experter från akademi och näringsliv och används som ett stöd i diskussioner kring programmets strategiska inriktning, projektportfölj och vidare utveckling.

Forskningsområden

Våra verktyg för forskning och innovation

Vi finansierar och stöttar forskning, innovation, affärsutveckling och global spridning av nya lösningar. Stödet ska bidra till att uppfylla de energi- och klimatpolitiska målen, näringslivspolitiska målen och de forskningspolitiska målen.

Energimyndigheten har en bredd av verktyg inom innovationssystemet. Vi behöver alla verktyg för att på ett effektivt sätt accelerera energiomställningen. Forskning- och innovationsinsatserna syftar till viss del till teknikutveckling och nya lösningar. Men de syftar också till systeminriktad forskning för ökad kunskap med ett samhällsvetenskapligt perspektiv där olika aspekter i samhällsutvecklingen integreras med energiomställningen.

Energimyndighetens stöd till forskning och innovation i siffror

 

+

Fördelning av FoI-medel olika tematiska områden

Våra forsknings- och innovationsinsatser är idag organiserade i ett antal tematiska områden. De fyra största är elproduktion och elsystem, transportsystemet, industri och byggnader i energisystemet. Inom dessa tematiska områden finns insatser som spänner över hela kedjan från forskning till implementering och spridning. De vänder sig till universitet, högskolor, institut och näringsliv samt offentlig sektor.

BQ_ENER049_4_1_Temaomr_600x343px.png

Källa: Energimyndighetens årsredovisning 2022. Klicka på bilden för att förstora.

+

Fördelning av FoI-medel per organisation

I genomsnitt medfinansieras Energimyndighetens utbetalade forsknings- och innovationsstöd med lika stor andel från de deltagande aktörerna, huvudsakligen företag. Projekt som motsvarar hälften av FoI-medlen koordineras av universitet och högskolor, medan företag koordinerar projekt som motsvarar en fjärdedel av medlenBQ_ENER049_2_Stodmottagare.svg

Källa: Energimyndighetens årsredovisning 2022. Klicka på bilden för att förstora

+

Könsfördelning i projekt

Fördelning av andel seniora projektmedarbetare och doktorander som är kvinnor, män och annat. Källa: Energimyndighetens årsredovisning 2022. Klicka på bilden för att förstora.