Vägledning för ansökan inom affärsutveckling

I en ansökan till oss är det är viktigt att ni motiverar behovet av just er lösning. Här hittar ni information om vad som kan vara bra att tänka på när ni ansöker om stöd inom utlysningarna "Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” eller ”Verifiering av innovationer med kund”.

För er som avser söka till utlysningarna ”Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” eller ”Verifiering av innovationer med kund” hittar ni här stöd till er ansökan, såsom information om vad som kan vara bra att tänka på när ni skriver er ansökan och svarsexempel från tidigare ansökningar.

Se informationen som en vägledning och inte ett facit. Informationen ska även ses som ett komplement till de allmänna anvisningar som finns för ansökan av forsknings- och innovationsstöd.

Allmänna anvisningar för forskning- och innovationsstöd

 

+

Allmänna råd

I er ansökan behöver ni tydliggöra er lösnings energi- och affärspotential, samt innovationshöjd. Nedan följer allmänna råd inom dessa områden.

 • Beskriv varför er lösning behövs och vilka fördelar er lösning ger i jämförelse med nuvarande lösningar.
 • Beskriv vilket specifikt problem ni löser och hur kom ni fram till den utvecklade lösningen. Klargör behovet av lösningen och på vilket sätt marknads/kundbehovet har bekräftats av er.
 • Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till att påskynda utvecklingen av er lösning och därmed utvecklingen av ett hållbart samhälle.
 • Beskriv hur problemet skulle hanteras av marknaden om inte lösningen existerade. Kan ni förvänta er att marknadsbeteendet förändras över tid och vad som skulle kunna påverka en förändring hos kunder.
 • Beskriv marknadsstorlek och vilka som är lösningens kunder och varför dessa kunder kommer att köpa er lösning samt hur detta konkret kommer att gå till.
 • Beskriv vilken potential som lösningen har till att generera en vinstdrivande affärsverksamhet.
 • Beskriv på vilket sätt er lösningen innebär en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.
 • Beskriv hur lösningen kan skyddas mot konkurrens.
 • Beskriv mot vilken lösning ni kan jämföra er, och vilken effekt användandet av er lösning har på energiomställningen. Styrk er motivering med en kvantifierbar beskrivning av energianvändning och/eller klimatutsläpp.
 • Beskriv lösningens klimat-/energimässiga påverkan i ett livscykelperspektiv. Beakta allt från leverantörskedja till produktframställning och fram till återvinning av lösningen.

För produkter är det bra att ange följande:

 • Hur kan tillverkningsprocessen göras på ett energieffektivt och hållbart sätt?
 • Vilka förutsättningar har ni för att minska transporter eller producera lösningen mer energieffektivt/klimatsmart?
 • Är en hållbar återvinning möjlig av hela eller delar av lösningen?

För tjänster är det bra att ange följande:

 • Krävs serverutrymme/serverhallar och vilken energimängd går åt till detta?
+

Exempel på beskrivningar

För att beskriva er lösnings energimässiga potential är det bra att täcka in ett antal olika aspekter. Nedan följer några exempel på beskrivningar för energirelevans och/eller klimatnytta, kvantitativa beräkningar och indirekta effekter.  

Energirelevans och/eller klimatnytta

Här hittar ni exempel på beskrivningar av en lösnings energi- och klimatrelevans, såsom energieffektivisering, effektstyrning och energiproduktion, och på vilket sätt lösningen bidrar till ett hållbart energisystem.  

Exempel på beskrivningar:    

 • Med lösningen kan fastighetsägare sänka sina klimatavtryck och kostnader kopplat till ventilation. Lösningen är tänkt att kunna användas, inte bara för att snabbare och lättare utföra injustering av ventilation, utan också till att energieffektivisera fastigheter. Verktyget medför optimal injustering av ventilationssystem och kan hjälpa till att identifiera läckage och se till att utrymmen inte ventileras i onödan.
 • Lösningen används för att utveckla bättre och mer hållbara batterier. Energilagringskapacitet är essentiellt för övergången till en elektrifierad transportsektor såväl som ett pålitligt och hållbart energisystem. Förnyelsebara energikällor behöver högpresterande energilagring för att kunna användas på ett effektivt sätt.
 • Projektet syftar till att testa lösningen för lagring av solenergi i vätgas. Det kommer innebära att förnyelsebar energi kan lagras mer effektivt och belastningen på elnätet minskar. Med en större andel variabel förnyelsebar energi behövs vätgas för att kunna lagra energin och balansera produktionen och konsumtionen, vilket ökar flexibiliteten i energisystemet.

Kvantitativa beräkningar  

Kvantifiera i er ansökan energianvändningen och/eller klimatutsläppet inom den bransch eller sektor som lösningen inriktar sig. Styrk gärna med källhänvisning som underbygger era antaganden och beräkningar. 

Exempel på beskrivningar:  

 • Metoden har jämförts med en alternativlösning av en extern miljökonsult och resultaten, som indikeras i en tidig analys, är att fossil koldioxid utryckt i koldioxidekvivalenter är x procent lägre per kvadratmeter för lösningen jämfört med alternativet. Detta innebär att den totala effekten som lösningen kan generera, med hänsyn till beräknad marknadspotential, är x ton koldioxidekvivalent per år vid fullt kapacitetsnyttjande.

  Utsläppen uttryckt som Global Warming Potential (GWP-total) under hela produktens livscykel är x procent lägre för lösningen jämfört alternativlösningen. Om man räknar in att alternativlösningen måste ersättas efter 25 år och att lösningen har en bedömd livslängd på 50 år är klimatpåverkan närmare x procent, eller x kg koldioxid per kvadratmeter (CO2/m2).
 • Ett uppskattat resultat för en 3–5 års period är en minskad resursanvändning och energianvändning hos produkter designade med hjälp av verktyget med x procent, och på 6–10 års sikt med x procent.  

  Studier visar att energieffektiviseringar i produktionen skulle kunna minska klimatpåverkan med x procent. Till detta kan läggas att x procent av den totala klimatpåverkan ligger i produktionsfasen. Det förekommer energi- samt övrigt spill inom varje del av värdekedjan som idag sällan tas till vara på bästa sätt.
 • Byggnader står för nästan en fjärdedel av det totala energibehovet i Sverige. En pilotstudie om användning av lösningen på de kommunala bostadsbolagens bestånd, visade att genom en optimerad planering av ambitiösa energieffektiviseringsåtgärder kunde energibehovet minskas med x procent fram till 2050.
 • Företaget har prognostiserat försäljningssiffror och den miljönytta som följer. Uppskattningen grundas på reduktion av importerad energi från xx som år 2020 bestod till x procent av energi från fossila bränslen. Om lösningen skulle användas till att enbart konvertera överskottsenergi från förnyelsebara energikällor skulle varje konverterad kWh kunna jämföras med det potentiella utsläpp som den utländska energimixen bidrar med. Baserat på beräkningarna på energisektorn skulle lösningen kunna reducera x ton koldioxidekvivalenter under en sexårsperiod.  

Indirekta effekter

Beskrivning av indirekta effekter, till exempel påverkan på transporter eller energianvändning någon annanstans vid tillverkning eller återvinning. Eventuella ytterligare effekter (möjlig tillämpning) utöver projektets fokus.  

Exempel på beskrivningar:  

 • I förlängningen kan lösningen användas till en rad andra material och branscher. Ett exempel på sådana branscher är specialkemikalier och metaller, där lösningen kan bidra till mer hållbara material samt minskad materialåtgång genom en effektiviserad forsknings- och utvecklingsprocess.  
 • Överskottsvärmen kan utnyttjas för kraftvärmeproduktion (fjärrvärme).
 • Stor del av produktionen sker idag i Asien med långa och tunga transporter till följd, vilket kan minska med hjälp av lösningen.