Horisont Europa

Forskning och innovation spelar en allt viktigare roll för att ställa om till en hållbar samhällsutveckling. Horisont Europa gör det möjligt för länder och aktörer att gemensamt ta fram vetenskapligt underbyggd kunskap och innovativa lösningar.

Horisont Europa: 

 • Är EU:s forsknings- och innovationsprogram 2021–2027  
 • bidrar till att genomföra EU:s politik på bland annat klimat-, energi- och mobilitetsområdet
 • har en budget på över 95 miljarder euro fördelat på tre pelare samt tvärgående områden.
 • Horisont Europas kluster

  Under pelaren ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” finns 6 stycken kluster.  Varje kluster är indelat i ett antal ”destinations”.

  Energimyndigheten verkar framförallt under ”Kluster 5, klimat, energi och mobilitet”. Kluster 4 och 6 har också koppling till Energimyndighetens verksamhet. 

  • Kluster 1: Hälsa 
  • Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen 
  • Kluster 3: Civil säkerhet för samhället 
  • Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden 
  • Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet 
  • Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft (vinnova.se) 

  Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft (vinnova.se)

 • Kluster 5, klimat, energi och mobilitet

  Den övergripande ambitionen för klustret är att Europa ska nå klimatneutralitet senast år 2050. Forsknings- och innovationssatsningar här har stort fokus på att omställningen av energi- och mobilitetssektorerna ska bidra till ökad konkurrenskraft, resiliens, resurseffektivitet och social inkludering, samtidigt som växthusgaser och andra skadliga föroreningar minskar.  

  Klustret är indelat i sex stycken ”destinations”: 

  1. Climate sciences and responses 
  2. Cross-sectoral solutions for the climate transition 
  3. Sustainable, secure and competitive energy supply 
  4. Efficient, sustainable and inclusive energy use 
  5. Clean and competitive solutions for all transport modes 
  6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods 

  Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft (vinnova.se) 

 • Kluster 4 digitala frågor, industri och rymden och Kluster 6 livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

  Utöver kluster 5 har Energimyndighetens verksamhet kopplingar till områden under kluster 4 och kluster 6. 

  Kluster 4, digitala frågor, industri och rymden 

  Kluster 4 samlar forskningssatsningar inom dels den generiska teknologi som vi bygger digitaliseringen utifrån, men även insatser för att säkerställa att digitaliseringen kommer hela samhället tillgodo. Det sker i nära samklang med forskningen för den industriella omställningen till en klimatneutral, cirkulär och miljövänlig industri som dessutom är konkurrenskraftig i en global ekonomi. 

  Klustret är indelat i sex stycken ”destinations”: 

  1. Climate neutral, circular and digitised production 
  2. Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry 
  3. World leading data and computing technologies 
  4. Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal 
  5. Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data 
  6. A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies 

  Kluster 6, livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

  Kluster 6 strävar efter att minska negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion, lantbruk, vattenbruk, skogsbruk och samtidigt bibehålla eller utöka den europeiska konkurrenskraften. Vidare ingår satsningar att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och återuppbyggnad av ekosystem, bättre hantering av naturresurser, och ett innovativt nyttjande inom ekosystemens gränser.  

  Klustret är indelat i sju stycken ”destinations”: 

  1. Biodiversity and ecosystem services 
  2. Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption (“Farm2Fork”) 
  3. Circular economy and bioeconomy sectors 
  4. Clean environment and zero pollution 
  5. Land, ocean and water for climate action 
  6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities 
  7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal 

  Läs mer ingående om alla kluster på Vinnovas webbplats: 

  Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft (vinnova.se) 

 • Europeiska partnerskap

  Europeiska partnerskap är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, näringsliv, medlemsländer och associerade länder samt andra intressenter.

  Partnerskapen finns inom många olika områden under den del i Horisont Europa som kallas Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Horisont Europa bidrar här med medfinansiering till partnerskapen för att främja utvecklingen inom utpekade områden. Syftet är att driva utvecklingen inom ett område framåt, att länka nationella och regionala satsningar med Horisont Europa, samt att möjliggöra globala samarbeten.

  Det finns tre olika sorters partnerskap beroende på hur de är organiserade och vilka som är de deltagande parterna. Verksamheten inom varje partnerskap bygger på en gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda som identifierar områden för utlysningar och andra aktiviteter.

  • De institutionaliserade (institutionalised) som främst är ett samarbete mellan KOM och näringslivsaktörer men även MS bidrar. De har en egen juridisk grund och organisation. De har sina egna arbetsprogram och utlysningar, som inte presenteras i de arbetsprogrammen för klustren.
  • De samfinansierade (Co-funded) som är ett samarbete mellan nationella och regionala forskningsfinansiärer i MS och AC men där KOM även bidrar till budgeten. Partnerskapen genomförs som projekt där nationella och regionala forskningsfinansiärer tillsammans publicerar utlysningar och genomför andra aktiviteter.
  • De samprogrammerade (Co-programmed) som också är ett samarbete mellan KOM och näringslivsaktörer men där utlysningarna som tas fram av dem presenteras i arbetsprogrammet för respektive kluster.

  Läs mer om de europeiska partnerskapen här

 • Uppdragsområden

  Inom Horisont Europa finns utpekade samhällsutmaningar som ska mötas med hjälp av forskning och innovation inom fem uppdragsområden (missions).

  Uppdragen finns inom fem olika områden under den del i Horisont Europa som kallas Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Uppdragen kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. De ska skapa en starkare koppling mellan EU:s forskning och innovation och samhällets och allmänhetens behov; med stor synlighet och stort genomslag. Ett uppdrag omfattar ett brett antal åtgärder avsedda att uppnå ett djärvt, inspirerande och mätbart mål inom en viss tidsperiod, med effekter på samhället och politiken, och som är relevanta för en stor del av EU:s befolkning.

  De fem områdena för uppdrag som tagits fram inom Horisont Europa är:

  1. Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
  2. Cancer
  3. Marknadens tillstånd och livsmedel
  4. Klimatneutrala och smarta städer
  5. Friska hav, kust-och inlandsvatten

  Läs mer om uppdragsområdena här