Horisont Europa

Det finns flera sätt att delta i Horisont Europa.

 1. Alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle kan delta i Horisont Europa. Programmet möjliggör: 
 • Finansiering 
 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
 • Samarbete och nätverksbyggande i och utanför Europa 

Sök finansiering

All information kring utlysningar inom Horisont Europa hittar du i EU-kommissionens ”Funding & Tenders portal” eller direkt i arbetsprogrammet för respektive kluster eller del av Horisont Europa.

Mer information och stöd kan man också få via EU-kommissionens myndighet CINEA European ClimateInfrastructure and Environment Executive Agency som arbetar med utlysningar och utvärderingar samt handlägger ansökningar och projekt. 

European ClimateInfrastructure and Environment Executive Agency

 • Uppdragsområden (missions)

  Inom Horisont Europa finns utpekade samhällsutmaningar som ska mötas med hjälp av forskning och innovation inom fem uppdragsområden (missions). Uppdragen finns inom fem olika områden under den del i Horisont Europa som kallas Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. 

  Uppdragen kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. De ska skapa en starkare koppling mellan EU:s forskning och innovation och samhällets och allmänhetens behov; med stor synlighet och stort genomslag. Ett uppdrag omfattar ett brett antal åtgärder avsedda att uppnå ett djärvt, inspirerande och mätbart mål inom en viss tidsperiod, med effekter på samhället och politiken, och som är relevanta för en stor del av EU:s befolkning. 

  De fem områdena för uppdrag som tagits fram inom Horisont Europa är:  

  1. Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället 
  2. Cancer 
  3. Marknadens tillstånd och livsmedel 
  4. Klimatneutrala och smarta städer Friska hav, kust-och inlandsvatten 
  5. Friska hav, kust- och inlandsvatten

  Uppdraget Klimatneutrala och smarta städer ligger allra tydligast inom Energimyndighetens verksamhetsområde. Det har stark koppling till vårt nationella arbete med Klimatkontrakt 2030 där 23 svenska städer arbetar för att vara klimatneutrala 2030. Inom detta uppdrag deltar vi också med inspel till aktiviteter och utlysningar inom området.  

 • Europeiska partnerskap

  Europeiska partnerskap är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, näringsliv, medlemsländer och associerade länder samt andra intressenter. Partnerskapen finns inom många olika områden under den del i Horisont Europa som kallas Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraftHorisont Europa bidrar här med medfinansiering till partnerskapen för att främja utvecklingen inom utpekade områdenSyftet är att länka driva utvecklingen inom ett område framåt, att länka nationella och regionala satsningar med Horisont Europa, samt att möjliggöra globala samarbeten.

  Det finns tre olika sorters partnerskap beroende på hur de är organiserade och vilka som är de deltagande parterna. Verksamheten inom varje partnerskap bygger på en gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda som identifierar områden för utlysningar och andra aktiviteter.  

  • De institutionaliserade (institutionalised) som främst är ett samarbete mellan KOM och näringslivsaktörer men även MS bidrar. De har en egen juridisk grund och organisation. De har sina egna arbetsprogram och utlysningar, som inte presenteras i de arbetsprogrammen för klustren.
  • De samfinansierade (Co-funded) som är ett samarbete mellan nationella och regionala forskningsfinansiärer i MS och AC men där KOM även bidrar till budgeten. Partnerskapen genomförs som projekt där nationella och regionala forskningsfinansiärer tillsammans publicerar utlysningar och genomför andra aktiviteter.
  • De samprogrammerade (Co-programmed) som också är ett samarbete mellan KOM och näringslivsaktörer men där utlysningarna som tas fram av dem presenteras i arbetsprogrammet för respektive kluster.

  Alla partnerskap i Horisont Europa (europa.eu)

 • Bli utvärderare av ansökningar

  EU-kommissionen söker oberoende experter för att utvärdera ansökningar till Horisont Europa. Erfarna forskare, akademiker, specialister från näringslivet, offentlig sektor och personer med stor kännedom om innovation välkomnas att ansöka. Att vara expert kan hjälpa dig att själv bli bättre på att skriva en ansökan genom att läsa och bedöma andras ansökningar och vara ett bra sätt att lära sig om utvärderingsprocessen.  

  Är du intresserad av att bli expert för att utvärdera ansökningar registrera din ansökan hos EU-kommissionens Funding & tender portal. 

  Work as an expert (europa.eu)