Horisont Europa

Det är flera svenska myndigheter som har en roll i det nationella arbetet med Horisont Europa. Vetenskapsrådet och Vinnova har ett samordnande ansvar för programmet. 

Energimyndigheten deltar i rollen som expert i arbetet i programkommittén för kluster 5 där klimat, energi och mobilitet ingår och kluster 6 där bioekonomi ingår. I programkommittén: 

 • möts EU-kommissionen och medlemsstaterna
 • diskuteras och beslutas innehåll och arbetsprogram med utlysningar.   

För respektive programkommitté finns även en svensk referensgrupp som bidrar med inspel och synpunkter från svenska intressenter så att nationella behov och intressen tas tillvara i Horisont Europa.   

Vi har även en roll i arbetet med spridning av information om programmets innehåll och utlysningar, samt råd och stöd i ansökningsprocessen till svenska aktörer inom områdena klimat, energi och mobilitet. 

 • Energimyndighetens roll i partnerskap

  Energimyndighetens roll i partnerskap

  Energimyndigheten deltar i partnerskapen utifrån två olika roller.

  1. I vissa partnerskap är vi utsedda att representera Sverige i en grupp för medlemsländer som upprättats inom partnerskapet. Det är partnerskap som har en egen organisation för utlysningar och andra aktiviteter (Institutionaliserade). I dessa samarbetar näringsliv och EU-kommissionen. Eller partnerskap där näringsliv och EU-kommissionen samarbetar men där utlysningarna presenteras i och godkänns i programkommittéarbetet (Samprogrammerade). 
  2. I en del partnerskap deltar Energimyndigheten själv (Samfinansierade).  

  Partnerskap där Energimyndigheten representerar Sverige:

  Partnerskap under kluster 4 som ligger nära Energimyndighetens verksamhet: 

 • Energimyndighetens eget deltagande i partnerskap

  I två partnerskap under kluster 5 deltar Energimyndigheten som partner. Vsamarbetar med andra nationella och regionala forskningsfinansiärer inom Europa (både medlemsländer och associerade länder) för att forma ett gemensamt forsknings- och innovationsprogram. Deltagandet underlättar också samarbeten med länder utanför Europa. Samarbetet förväntas leda till gemensamma europeiska utlysningar och aktiviteter fram till och med 2027Varje partner bidrar med finansiering till aktörer från det egna landet och partnerskapet får också finansiering från Horisont Europa.  

  Partnerskap där vi deltar som partner (partnerskapen väntas starta och genomföra sina första utlysningar och aktiviteter under 2022):