Biodrivmedel

För att nå samhällets ambition om att gå över till förnybar energi i transportsektorn kommer både el och biodrivmedel vara nödvändiga pusselbitar.

Biodrivmedel kan vara flytande eller gasformiga och blandas in i befintliga fossila drivmedel eller distribueras och användas i speciellt anpassad infrastruktur och fordon. Energimyndigheten finansierar forskning kring två huvudsakliga områden:

Framställningsprocesser för biodrivmedel

Den här forskningen täcker utveckling och förbättring av tillverkningsprocesser för biodrivmedel från lignocellulosa och restprodukter. Forskningen syftar till att skapa förutsättningar för storskalig marknadsintroduktion genom att bidra med:

  • Effektiva produktionskedjor ur ett klimat- och energiperspektiv, samt ekonomiskt perspektiv
  • Kompetent personal
  • Relevant kunskap inom området
  • Lärdomar och praktiska erfarenheter från forskning i pilot och demonstrationsskala
  • Uppbyggnad av aktörskonstellationer som kan driva utvecklingen framåt

Hållbarhetsfrågor och systemförståelse

Forskningen inom det här området ska bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel.