Projektinformation

Projekttitel:
Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter
Projekttitel (eng):
Tool for strategic planning by assessing the cumulative environmental impact of wind power
Project manager:
Sverker Molander
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47427-1
Projektstart:
2018-11-19
Projektslut:
2020-11-19
Budget:
ÅrBeviljat
2018988 000 kr
20192 000 000 kr
20202 000 000 kr
Total:4 988 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Vindval etapp 4
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
David Newell
Ärendesammanfattning:
Detta projekt ska utveckla ett verktyg för att bedöma och jämföra den kumulativa, miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier på land och till havs. Storskalig utbyggnad av vindkraft innebär att nya ytor tas i anspråk. Lokalisering av nya anläggningar är dels avhängig landskapets fysiska och infrastrukturmässiga förutsättningar och dels hänsyn till andra verksamheter, planer, närboende och naturmiljö. Den samlade miljöpåverkan är ofta svår att kvantifiera i ett tidigt planeringsskede. För en god strategisk planering är det emellertid viktigt att se till helheten och att kunna jämföra miljöpåverkan av utbyggnadsscenarier nationellt, regionalt och ur ett landskapsperspektiv.
Ärendesammanfattning (eng):
Large-scale expansion of wind power means that new and large areas are used. Localization of new parks depends partly on the physical and infrastructure conditions of the landscape and partly on other activities, plans, and natural environments. Just environmental impact, especially the cumulative environmental impact, is often difficult to quantify at an early stage. For good strategic planning, however, it is important to look at the whole and to compare the environmental impact of deployment scenarios nationally, regionally and from a landscape perspective. In this project, we develop a transparent tool for assessing and comparing the overall, cumulative, environmental impact for different land and sea deployment scenarios. The tool focuses on the comparison of environmental impacts but also takes into account economic, technical and health-environmental factors and is based on a scientifically established spatial assessment method used in Swedish maritime planning.